เบอร์โทรติตต่อ

Call Center 0-2256-4092-97

Fax 0-2256-4090

หรือ

ประชาสัมพันธ์ 0-2256-4092-97 ต่อ 1145

หรือ

Email : Pr@stin.ac.th

 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2112 
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2111
 • สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2120
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2119
 • สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2116 
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2115
 • สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2118 
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2117
 • สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2114 
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2113
 • สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 2122 
  – หัวหน้าสาขา ต่อ 2121

แผนที่

1873 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330