B-Bu-Ngar Tanopas

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหงา ตโนภาส

ตำแหน่ง : • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

            • คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-89 ต่อ 1119
E-Mail: bu-ngar.t@stin.ac.th

การศึกษา

 • พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2533
 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ.2527

ความเชี่ยวชาญ

Research area

 • Woman health nursing
 • Ethical nursing

Clinical area

 • การพยาบาลอายุรศาสตร์, การพยาบาลหู คอ จมูก

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

บทความวิชาการตีพิมพ์

 1. Tanopas, B & Phuekthes, S. (1999). Coping Pattern and Perception of Family Well-being in HIV Pregnant Women. Communications posters carteles.  The fourth international conference on home and community care for persons living with HIV/AIDS. 5-8 December 1999, Paris, France.
 2. บุหงา ตโนภาส, กฤษณา ศิริวิบุลยกิติ และ กฤษณา พูลเพิ่ม.(2549).   การรับรู้ความรุนแรงของการถูกทำร้าย รูปแบบของการถูกทำร้าย สัมพันธภาพในชีวิตคู่ และสถานภาพของชีวิตคู่ กับความทุกข์ระทมทางใจของสตรีที่ถูกสามีทำร้าย. วิทยาสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 31(1),153-168.
 3. บุหงา ตโนภาส, ราศี ลีนะกุล, อรพรรณ โตสิงห์ และ ทัศนา บุญทอง. (2549). ผลการใช้นวตกรรมในการสร้างเสริมพลังความเข้มแข็งในการพัฒนาภาวะผู้นำในนักศึกษาพยาบาลโดยใช้กระบวนการเฟมินิส นำเสนอผลงานวิชาการ (Oral presentation) ใน การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 17 เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้: เส้นทางสู่การพัฒนาการพยาบาล. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร.
 4. บุหงา ตโนภาส, และ กฤษณา ศิริวิบูลย์กิจ. (2551). การเผชิญปัญหาในสตรีที่ถูกสามีทำร้ายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง.  สรุปผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย การสัมมนาวิชาการระดับชาติผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม ครั้งที่1 ประจำปี 2551 “ เรื่องจริงของหญิงชาย”. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
 5. บุหงา ตโนภาส, ชลดา จันทร์ขาว, และ ศิริพร พุทธรังษี (2552).  ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มร่วมกับสุนทรียสนทนาต่อความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและการรับรู้สมรรถนะในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 13 (25), 22-33.
 6. บุหงา ตโนภาส , ศุภาว์ เผือกเทศ, ศิวพร อินทรภักดี, สุรีย์ ปิ่นตาสา และ พรลดา ณ นคร. (2553). อัตราความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรีที่รับบริการหน่วยสูตินรีเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา. วารสารสภาการพยาบาล, 25 (3), 64-77. 
 7. Bu-Ngah Tanopas, Patcharin putiphonsit, Suwanna Buneam, Parnjun Tapanakulsuk, and Rungnapa Panitrat. (2012) Intimate Partner Violence: Community Empowerment for Continuing Care. Podium presentation in Women’s Health International Congress on Women’s Health 2012: Partnering for a Brighter Future. Bangkok, Thailand.

หนังสือ / ตำรา

 1. อังศนา สริยาภรณ์ และ บุหงา ตโนภาส. (2550). การสร้างและส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย: การเรียนรู้และการเพาะบ่มประสบการณ์ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ใน คณะอนุกรรมการดำเนินกิจการการสอนที่มุ่งเน้น ความรู้คู่คุณธรรม และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย, เราช่วยกันทำ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย (หน้า 72-74). กรุงเทพ: คณะกรรมการฯ.
 2. บุหงา ตโนภาส. (2553).  ครู  โลกทัศน์ สายสัมพันธ์ กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมศิษย์. ใน  ประพิมพร เฉลิมอากาศ(บรรณาธิการ), เราช่วยกันทำรวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย: รวมบทความวิชาการ/ประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน / คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น”ความรู้คู่คุณธรรม”และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย. (หน้า 257 ถึง 261). กรุงเทพ: คณะกรรมการฯ.
 3. บุหงา ตโนภาส. (2550). การช่วยเหลือสตรีเลิกบริโภคยาสูบ. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 18(1), 10-20. 
 4. บุหงา ตโนภาส และ คณะ.(2552). แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในชีวิตคู่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์.
 5. บุหงา ตโนภาส และคณะ. (2552). คู่มือการดูแลสุขภาพสตรี. กรุงเทพฯ: พิทักษ์การพิมพ์.
 6. อภิญญา วงศ์พิริยโยธา, แก้วจิต มากปาน, พิเชษฐ์ เรืองสุขสุด, และ บุหงา ตโนภาส. (2555). หน่วยที่5 การช่วยบุคคลเฉพาะกลุ่มให้เลิกยาสูบ. หน้าที่ 131-200. ใน บุหรี่กับสุขภาพ: บทบาทของพยาบาลต่อการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่. ทัศนา บุญทอง, ผ่องศรี ศรีมรกต และ สุริธร กลัมพากร (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ:        โรงพิมพ์ บริษัท เบญจผล จำกัด.
 7. บุหงา ตโนภาส. (2562). การจัดการปัญหาความรุนแรงในชีวิตคู่: จากความเข้าใจสู่การเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับสตรี. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 12(1), 80-95.

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

 1. ครูต้นแบบโครงการเชิดชูครูอาจารย์ต้นแบบการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนปี 2553 จากเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
 1. 2. ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2554 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์

Assistant Professor Dr. Bu-Ngar Tanopas

Position : • Assistant Professor

             • Deans of School Nursing Science

Department : Adult and Gerontological Nursing

Tel. No : (662) 256 4092-89 ต่อ 1119
E-Mail: bu-ngar.t@stin.ac.th

EDUCATION

 • Doctor of Nursing Science Mahidol University 2005
 • Master of Science (Nursing Science) Mahidol University 1190
 • Bachelor of Nursing Science. Thai Red Cross College of Nursing 1984

Expertise

Research area

 • Woman health nursing
 • Ethical nursing

Clinical area

 • Medical nursing, Ear Nose throat Nursing

RESEARCH PUBLICATION

ACADEMIC PUBLICATION

 1. Tanopas, B & Phuekthes, S. (1999). Coping Pattern and Perception of Family Well-being in HIV Pregnant Women. Communications posters carteles.  The fourth international conference on home and community care for persons living with HIV/AIDS. 5-8 December 1999, Paris, France.
 2. Tanopas, B.,  Junkao, C., & Putarunsee, S. (2009). The effect of discussion and dialogue learning style to decision making ability and self-efficacy in ethical dilemma analytic in First year Nursing student of The Thai Red Cross College of Nursing. Journal of Nursing Siam University, 13 (25), 22-33.
 3. บุหงา ตโนภาส, ชลดา จันทร์ขาว, และ ศิริพร พุทธรังษี (2552).  ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มร่วมกับสุนทรียสนทนาต่อความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและการรับรู้สมรรถนะในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 13 (25), 22-33.
 4. Tanopas, B, Pergteh, S., Intarapugdee,S., Pintasa,S., & Na-Nakorn,P. (2010). Prevalence and Risk Factors of Intimate Partner Abuse among Female Clients in Obstetric-gynecology Department inQueen Savangwatana Memorial Hospital. Thai Journal of Nursing Council, 25 (3), 64-76.
 5. Tanopas, B., Putiphonsit, P., Buneam, S., Tapanakulsuk, P. and Panitrat, R. (2012) Intimate Partner Violence: Community Empowerment for Continuing Care. Podium presentation in Women’s Health International Congress on Women’s Health 2012: Partnering for a Brighter Future. Bangkok, Thailand.

BOOKS PUBLICATION

 1. Tanopas, B., (2007). Helping women in smoking cessation program. Thai Journal of cardiao-Thoracic Nursing, 18 (1), 10-20.
 2. Tanopas, B., et al. (2009). Management the Intimate Partner Violence. Bangkok: Pitak publication.
 3. Tanopas, B. (2019). Management of the Problem of Intimate Partner Violence: From Understanding to Empowering Women. Thai Red Cross Nursing Journal, 12 (1), 80-95.

 

Award

Tags: No tags

Comments are closed.