B-Duangkamol Wattradul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตรดุลย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

            ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-89 ต่อ 1120 
E-Mail: Duangkamol.w@stin.ac.th

การศึกษา

 • พ.ศ. 2521-2525 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาบาลสภากาชาดไทย
 • พ.ศ. 2529-2530 ประกาศนียบัตร Advanced special nursing course (ICU-CCU) Nihon University, Itabashi Hospital, Tokyo, Japan
 • พ.ศ. 2535-2537 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ.2541-2545 พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2549  สอบได้รับวุฒิบัตร  Advanced Practice Nurse (APN) สาขา อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ จากสภาการพยาบาล 
 • พ.ศ. 2562  ประกาศนียบัตร Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

ความเชี่ยวชาญ

Research area

 • Cardiovascular Thoracic nursing
 • Cerebrovascular nursing/ Stroke
 • HIV/AIDS, TB
 • บริหารการพยาบาล

Clinical area

 • Critical care nursing
 • Chronic illness
 • Adult and geriatric
 • Nursing service

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 • ดวงกมล วัตราดุลย์ และ สุดประนอม สมันตเวคิน (2561).การประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง : การประยุกต์แนวคิดโมเดลเคิร์กแพททริก. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 29(2), 111-126
 • ดวงกมล วัตราดุลย์, กนกพร แจ่มสมบูรณ์, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน,นวรัตน์ สุทธิพงศ์, นงนุช เตชะวีรากร, และ มาเรียม เพราะสุนทร. (2559).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ทางการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดในพยาบาลวิชาชีพ.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 2(27),85-99.

 • ดวงกมล วัตราดุลย์, ฐาปณีย์ น้ำเพชร, สุดประนอม สมันตเวคิน, และอรนุช เชาว์ปรีชา (2559). การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเมือง วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ,29 (1), 24-36.

 • Wattradul, D. & Sriyaporn, A. (2014). Experiences of Caregivers in Healthcare for and Social Support of HIV Positive Children Attending Schools in Bangkok. Asian Nursing Research, 8(3), 226-231.

 • ดวงกมล วัตราดุลย์  และ นิตยา สมบัติแก้ว (2556).การพัฒนาการดูแลระยะสุดท้ายในหน่วยวิกฤต: มุมมองของนักศึกษาการพยาบาลเฉพาะทาง หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 24(2):44-56

 • ดวงกมล วัตราดุลย์, ณัฐธิชา ชนะพันธ์, ณัฏฐิกา ถาวงษ์เพีย, ณัฏฐิกา บุญญะรังกิจ, นิรันดร์ ศรีชู, และ ปิยะนุช บุตรมาตร.(2553). ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อ ความรู้ในการดูแลตนเอง ความวิตกกังวล และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแล.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 21 (2) ,18-33 

 •  ดวงกมล วัตราดุลย์, ศิริพรรณ ภมรพล, ศิริกุล ภมร และคณะ (2553). ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อความรู้เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 21(1), 31-44.

 •  ดวงกมล วัตราดุลย์, สมศรี เจริญหล้า, สุดประนอม สมันตเวคิน และคณะ.(2553).ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลต่อการรับรู้บทบาทของผู้ดูแลและคุณภาพชีวิตผู้ดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์. วารสารสภาการพยาบาล, 25(3), 37-49.

 • ดวงกมล วัตราดุลย์ และ ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ (2548). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคปอดและผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อHIV/AIDS.วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 30 (2 ),132-148.

 • ดวงกมล วัตราดุลย์ กัลยา นาคเพ็ชร์ และ ปราณี อัศวรักษ์ (2548). พฤติกรรมการจัดการความเครียดและการเข้าถึงแหล่งการจัดการกับความเครียดในอาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลวิทยาสารพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย,30(3) ,289 – 305.

 • ดวงกมล วัตราดุลย์ และคณะ (2548) ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจในการรับรู้ตนเองและความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อHIV/AIDS.  วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 31(1), 169-182.

 • ดวงกมล วัตราดุลย์ และ ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ (2547).การศึกษาความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยวัณโรคปอด วิทยาสารพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 29 (2), 127-144.

 • ดวงกมล วัตราดุลย์, พิมพาภรณ์  กลั่นกลิ่น และศิริอร สินธุ. (2546). การศึกษาการรับรู้ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศในสังคม. วิทยาสารพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 28 (2), 124 –141.

 • ดวงกมล วัตราดุลย์, กมลรัตน์ เอิบสิริสุข และ วรวรรณ  กิ่งแก้วก้านทอง. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอด. วิทยาสารพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 28 (3), 238-252. 

 • เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, นัชชา สุนทรสวัสดิ์,  และนวลใย พิศชาติ.(2560). ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองระบบการดูแลเครือข่ายในชุมชน (PNC) : การวิจัยเชิงคุณภาพ.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 29 (2),141-156.

 • เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, อุบล ชุ่มจินดา,  วารี วณิชปัญจพล, และนวรัตน์ สุทธิพงค์. ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดในพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 28 (2), 140-153.

 • เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, ลัดดาวัลย์ เตชางกูร, และ นวลใย พิศชาต.(2560).ปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อ ของเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจ. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 28 (2),154-167.

 • เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, และนวรัตน์ สุทธิพงศ์ (2560). การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน: มุมมองของผู้ป่วยสูงอายุโรคหัวใจขาดเลือดและญาติผู้ดูแล  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก. 1(28),142-153.

 • Chutitorn, A & Wattradul, D. (2015). Providers’ perspectives in health services for People living with asymptomatic HIV/AIDS. Thai Red Cross Nursing Journal, 8(2),72-83.

 • เพ็ญจันทร์  แสนประสาน  ดวงกมล  วัตราดุลย์  กนกพร  แจ่มสมบูรณ์ และคณะ.(2558). ภาวะภาพสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดกรณีศึกษา:ตำบลคูบางหลวงจังหวัดปทุมธานี. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 26(1), 29-43.

 • ศุภลักษ์  คูณศรี, ทวีศักดิ์  กสิผล,  ดวงกมล  วัตราดุลย์ และ รัชนี  นามจันทรา. (2558).   ผลของรูปแบบการหย่าเครื่องช่วยหายใจร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวต่อความสำเร็จ และระยะเวลาที่ใช้ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์หายใจล้มเหลว.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 26(1), 73-88.

 • เพ็ญจันทร์  แสนประสาน ดวงกมล  วัตราดุลย์ วรณิช  พัวไพโรจน์ และคณะ(2558).ผลของ โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 26(1), 109-122.

 • เอมอร แสงศิริ  ดวงกมล วัตราดุลย์ สุธานิธิ กาญจนกุล และคณะ (2558).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 26(1), 104-118.

 • ภาวนา  วัฒนาสวัสดิ์ กนกพร นทีธนสมบัติ  และดวงกมล วัตราดุลย์. (2557).ประสิทธิผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนการเรียนรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังได้รับการรักษาโดยวิธีขยายหลอดเลือดหัวใจ. วาสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 25 (1), 10-118.

 • ฐาปณีย์ น้ำเพชร, ศุทธิจิต ภูมิพัฒนะ และ ดวงกมล  วัตราดุลย์.(2556).การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาลต่อการบูรณาการแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่1.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 24 (1):56-71.

 • อรชร ศรีไทรล้วน และ ดวงกมล วัตราดุลย์. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 23(2),17-30.

 • อัจนา  แทนขำ, กนกพร จิวประสาท และ ดวงกมล วัตราดุลย์ (2555)ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลช่องปากในผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 23 (2), 59-78.

 • ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์ และ ดวงกมล วัตราดุลย์  (2554).ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อระดับความเครียดของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล.วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 25(1), 46-63 

 • ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ และ ดวงกมล วัตราดุลย์ (2553). ความเสี่ยงต่อการไม่ปลอดภัยในชีวิตความเครียด และคุณภาพชีวิตการทำงาน ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ. วารสารพยาบาล, 59 ( 1), 1-13.

 • Ankana, S., Wattradul, D., Apaijirarat, J., Wisadsan, W., Rojanaprasert, P and Puektes, S. (2004).  Improving Health Care and Support for Children HIV/AIDS in School: Learning from Teachers. International Proceeding, X International AIDS Conference. Bologna: Medimond S.r.l. pp. 87-91.

 • ฐาปณีย์  น้ำเพชร และ  ดวงกมล  วัตราดุลย์ (2548). การสำรวจการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยวิกฤต.วิทยาสารพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย,30 (3) ,404-419.

 • อังคณา สริยาภรณ์, ดวงกมล วัตราดุลย์, จุไร อภัยจิรรัตน์  และคณะ. (2549). ประสิทธิผลของการเสริมสร้างศักยภาพญาติผู้ดูแลเด็กติดเชื้อHIV/AIDSต่อภาระในการดูแลตนเองและความผาสุก วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย,31 (1 )102 -111.

 • กัลยา นาคเพ็ชร์, ดวงกมล วัตราดุลย์ และ ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์. (2549). ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการจัดการกับความเครียดต่อการใช้แหล่งในการจัดการกับความเครียดในนักศึกษาพยาบาล. วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 31(1), 25-36.

บทความวิชาการตีพิมพ์

 • ดวงกมล  วัตราดุลย์. (2560). “State of the Art Care for Critical Stroke: Excellent Nursing” ใน ดุสิต สถาวร ครรชิต ปิยะเวช และ สหดล บุญถาวร (บรรณาธิการ). The Best ICU.    พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด. หน้า 441-44

 • ดวงกมล  วัตราดุลย์. (2558). การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ : การดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน.  วาสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 26(1), 89-103.

 • ดวงกมล  วัตราดุลย์.  (2554). การปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด: การทบทวนวรรณกรรม. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 22 (2),2-13 

 • ดวงกมล  วัตราดุลย์.  (2549). “การพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อระบายจากทรวงอก.”  ใน เพ็ญศรี ระเบียบ, จันทร์เพ็ญ สันตวาจา  ประคอง อินทรสมบัติ และ ประภาพร จินันทุยา (บรรณาธิการ) บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ เล่มที่ 3. กรุงเทพฯ: สิริยอดการพิมพ์. หน้า 10-20.

 • ดวงกมล  วัตราดุลย์.  (2551). การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลในผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก.  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก.  19 (2), 11-21.

 • ดวงกมล  วัตราดุลย์. (2547). “ การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ.” ใน เพ็ญศรี ระเบียบ,  อรพรรณ  โตสิงห์  และ กรองได  อุณหสูต (บรรณาธิการ) บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง  สาขาพยาบาลศาสตร์.  เล่มที่ 1.  กรุงเทพฯ: สิริยอดการพิมพ์. หน้า 199-210.

 • ดวงกมล  วัตราดุลย์. (2547). “ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน.” ใน วัชระ  จามจุรีรักษ์, ธาริณี  เบญจวัฒนานันท์  และ สุนันทา สวรรค์ปัญญาเลิศ  (บรรณาธิการ). หนังสือการอบรม 5th  BGH Critical Care for Nurses.  พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ: ส. รุ่งทิพย์ ออฟเซท.  หน้า 46-57.

 • ดวงกมล  วัตราดุลย์. (2547).” การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด: บทบาทสำคัญของพยาบาล.” วิทยาสารพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 29(2), 192-201.

หนังสือ / ตำรา

 • ดวงกมล วัตราดุลย์ (2558). การประเมินผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ. ใน เพ็ญจันทร์  แสนประสาน ดวงกมล วัตราดุลย์ และกนกพร แจ่มสมบูรณ์ (บรรณาธิการ). ใน การแปล ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ. กรุงเทพฯ: สุขุมวิทการพิมพ์.  หน้า 34-83.

 • ดวงกมล  วัตราดุลย์ (2552). หลักจริยธรรมในการวิจัย R to R ในเพ็ญจันทร์  แสนประสาน ดวงกมล  วัตราดุลย์   กนกพร  แจ่มสมบูรณ์ . (บรรณาธิการ) .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล: CQI to R to R. กรุงเทพฯ: สุขขุมวิทการพิมพ์ 

 • ดวงกมล  วัตราดุลย์ (2551). การสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคหัวใจ  ใน เพ็ญจันทร์  แสนประสาน ดวงกมล  วัตราดุลย์ บุปผาวัลย์ ศรีล้ำ (บรรณาธิการ)  ความปลอดภัยและ Competency พยาบาล CVT.  กรุงเทพฯ: สุขขุมวิทการพิมพ์

 • ดวงกมล  วัตราดุลย์ (2551). มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ. ใน เพ็ญจันทร์  แสนประสาน กนกพร แจ่มสมบูรณ์  ดวงกมล  วัตราดุลย์ (บรรณาธิการ) มาตรฐานการพยาบาล CVT: แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สุขขุมวิทการพิมพ์

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

ทุนวิจัย/บริการวิชาการ

 • ประธานดำเนินโครงการบริการวิชาการและดำเนินโครงการวิจัยต่อเนื่อง โดยได้รับทุนจากองค์กรระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่
  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมพลังอำนาจในการในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSได้ทุนจาก องค์กรยูนิเซฟ จำนวน 124,400 บาท มีผลงานวิจัย 2 เรื่อง
  2. โครงการบริการวิชาการ Comprehensive care and support for Persons and children with HIV/AIDS and family caregivers affected by HIV/AIDS in the Community ได้ทุนบริการวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น จากมูลนิธิโอกุระ จำนวน 3,475,190  บาท มีผลงานวิจัย 2 เรื่อง
  3. ประธานโครงการบริการวิชาการ เรื่อง Assessment of HIV treatment and care services for people living with asymtomatic HIV/AIDS  ได้ทุนจาก WHO จำนวน 500,000  บาท
  4. ประธานโครงการบริการวิชาการ เรื่อง  Developing guideline of care for people living with asymtomatic HIV/AIDS (PWHA) ได้ทุนจาก WHO จำนวน 500,000  บาท  ได้งานผลวิจัย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง
  5. ประธานศูนย์วิจัยทางการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปี พ.ศ. 2551-2560 มีบริการวิชาการ 3 โครงการ ได้แก่
   1. โครงการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการจัดการดูแลอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วย HIV/AIDS
   2. Faculty practice เรื่อง .การให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. สถานที่ คลินิก immune ตึก ภปร 3  และ ภปร 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   3. โครงการบริการวิชาชีพในโครงการ การส่งเสริมจิตอาสาในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเยาวชนของ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ และมีงานวิจัย 3 โครงการ (ได้ทุนวิจัยจาก วช. 1 ทุน) และมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ 1 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ

 • -นักวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. 2557 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • นักวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. 2558 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ
 • โลห์เกียรติคุณ ปี พ.ศ.  2556 ในฐานะผู้สนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมต้านภัยเอดส์ จากองค์กรฟิวเจอร์กรุ๊ฟ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิต้านภัยเอดส์

Duangkamol Wattradul, Assistant Professor , Dr

Position : Assistant Professor Dr.

Department : Adult and Gerontological Nursing

Tel. No : (662) 256 4092-89 ต่อ 1120
E-Mail: Duangkamol.w@stin.ac.th

EDUCATION

 

Name of institution

and country

Period of study

month/year

Field

of study

Degree or

diploma earned

FromTo
Chulalongkorn University, Faculty of Medicine20182019Mini MBA in HealthDiploma of Mini MBA in Health
Mahidol University, Thailand19982002NursingD.N.S.
Mahidol University, Thailand19931995Adult NursingM.N.S.
Nihon University, Japan19861887Advanced special course of ICU-CCU Nursing

Diploma of Advanced Special Nursing Course

(ICU-CCU)

The Thai Red College of Nursing, Thailand19781981NursingB.N.S.

Expertise

Research area

 • Cardiovascular Thoracic nursing
 • Cerebrovascular nursing/ Stroke
 • HIV/AIDS, TB
 • Nursing Administration

Clinical area

 • Critical care nursing
 • Chronic illness
 • Adult and geriatric
 • Nursing service/ Health system

RESEARCH PUBLICATION

ACADEMIC PUBLICATION

BOOKS PUBLICATION

Award

Tags: No tags

Comments are closed.