B-Varunyupa Roykulcharoen

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-89 ต่อ 1111
E-Mail: Varunyupa.r@stin.ac.th

การศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Nursing), Case Western Reserve University, Ohio, U.S.A. 2546
 • Master of Science in Nursing (Adult Nurse Practitioner), Case Western Reserve University, Ohio, U.S.A. 2542
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 2536
 • หลักสูตรอื่นๆ
  • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2549
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม จากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. สำนักงาน ก.พ. 2556

ความเชี่ยวชาญ

Research area

 • Pain management
 • Disaster nursing

Clinical area

 • Surgical nursing

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 1. Good, M., Stanton-Hicks, M., Grass, J. A., Anderson, G. C., Lai, H. L., Roykulcharoen, V., & Adler, P. A. Relaxation and music to reduce postsurgical pain. Journal of Advanced Nursing. 2001; 33(2): 208-215.
 2. Roykulcharoen, V. & Good, M. Systematic relaxation to relieve postoperative pain. Journal of Advanced Nursing. 2004; 48(2): 140-148.
 3. ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์, วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, และวริยา อินทลาภาพร. เจตคติและความคาดหวังในวิชาชีพพยาบาลของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2547. วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 2548; 20(3): 355-366.  
 4. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, สมศรี เจริญหล้า, สุวรรณา กิตติเนาวรัตน์, วิภาพร เอกศิริวรานนท์, และรัตนาอยู่เปลา. การรับรู้ความเจ็บปวด ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการบรรเทาความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง.วารสารพยาบาล. 2543; 55(1-4): 50-69.
 5. ศุภาว์ เผือกเทศ, นันทกา สวัสดิพานิช, เดือนทิพย์ เขษมโอภาส, สุจรรยา โลหาชีวะ, พิมพ์พิไล            ทองไพบูลย์, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, ชลดา จันทร์ขาว, วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, อังคณา สริยาภรณ์, ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ. วารสารสภาการพยาบาล. 2560; 32(1): 94-114.
 6. ปัญจพาณ์ สุขโข, วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, เครือวัลย์ ศรียารัตน์, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, สุวิทย์ โคสุวรรณ, กฤชเพชร เพชระบูรณิน. 2563. ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวโดยพยาบาลในโรงเรียนระดับประถมวัยพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงราย: การศึกษานำร่อง. วารสารพยาบาลทหารบก. 2563; 21 (2): 169-180.

บทความวิชาการตีพิมพ์

 1. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ. ความเจ็บปวด : การพยาบาล. บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล. 2547; (1): 80-87.
 2. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ. ความรุนแรงในสถานบริการสุขภาพ. วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 2548; 30(1); 77-85.
 3. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ. บทบรรณาธิการรับเชิญ เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาล: การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์. วารสารสภาการพยาบาล. 2550; 22(3): 5-8.
 4. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ. การพยาบาลผู้สูงอายุที่ทำผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์. เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะเสี่ยงสูง รหัสบทความ 8301-8325 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล. 2551; (7): 243-252.
 5. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ. ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยในห้องผ่าตัด วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย. วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย. 2552; 1(2): 61-66.
 6. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ. การจัดการอาการปวดในผู้ป่วยที่มีบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง. บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์. เรื่องการดูแลบาดแผล ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล. 2556; (12).
 7. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, นันทกา สวัสดิพานิช, เดือนทิพย์ เขษมโอภาส, ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ. จากวิทยาลัยพยาบาลสู่การเป็นสถาบันการพยาบาล: ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 2562; 12(3): 1-16.
 8.  

หนังสือ / ตำรา

 • หนังสือถอดบทเรียน การพัฒนาองค์กรผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ แผนพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหัวข้อ หลักสูตรและการเรียนการสอน. 2553; 55-64.

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

 • บุคลากรดีเด่น ประเภทอาจารย์ ปี 2551 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

Varunyupa Roykulcharoen, Assistant Professor Dr

Position : Assistant Professor Dr.

Department : Adult and Gerontological Nursing

Tel. No : (662) 256 4092-89 ต่อ 1111
E-Mail: Varunyupa.r@stin.ac.th

EDUCATION

 • Doctor of Philosophy (Nursing) Case Western Reserve University. Ohio, U.S.A. 2003
 • Master of Science in Nursing (Adult Nurse Practitioner) Case Western Reserve University. Ohio, U.S.A.  1999
 • Bachelor of Science in Nursing, First Honor (Gold medal), The Thai Red Cross College of Nursing. 1993
 • Other courses
  • Graduate Certificate in Nurse Practitioner (primary health care) Subspecialty Program, The Thai Red Cross College of Nursing. 2006
  • Executive Program: Visionary and Moral Leaders. Office of the Civil Service Commission. 2013

Expertise

Research area

 • Pain management
 • Disaster nursing

Clinical area

 • Surgical nursing

RESEARCH PUBLICATION

 1. Good, M., Stanton-Hicks, M., Grass, J. A., Anderson, G. C., Lai, H. L., Roykulcharoen, V., & Adler, P. A. Relaxation and music to reduce postsurgical pain. Journal of Advanced Nursing. 2001; 33(2): 208-215.
 2. Roykulcharoen, V. & Good, M. Systematic relaxation to relieve postoperative pain. Journal of Advanced Nursing. 2004; 48(2): 140-148.
 3. Wattanatorranun, S., Roykulcharoen, V., Intalapaporn, W. Attitude and Expectation in Nursing Profession of Applicants Who Passed the Admission Examination at the Thai Red Cross College of Nursing. The Journal of The Thai Red Cross College of Nursing. 2004; 20(3): 355-366. (in Thai)
 4. Roykulcharoen, V., Charernlaa, S., Kittinouwarat, S., Aeksiriwaranon, W., & Yuoplaou. Perception of Pain, Expectation, and Satisfaction of Pain Management in Patients with Major Abdominal Surgery. Nursing Journal. 2006; 55(1-4): 50-69. (in Thai)
 5. Puektes, Supa., Sawasdipanich, N., Khasemophas, D., Lohacheewa, S., Thongpaiboon, P., Rojanaprasert, P., Chankhao, C., Roykucharoen, V., Sriyaporm, A., Chawmathakit, C. Analysis of Approaches to Improving the Healthcare Facility for Women’s Inmates. Thai Journal of Nursing Council. 2017; 32(1): 94-114. (in Thai)
 6. Sukkho, P., Roykucharoen, V., Sriyarat, K., Lohacheewa, S., Fujii, M. Chantaratin, K., Kosuwan, S., & Vasanasomsithi, C. The Effectiveness of Earthquake Preparation Program by Nurses in Elementary School in Chiangrai’s Risk Area: Pilot Study. Journal of the Royal Thai Army Nurses. 2020; 21(2): 169-180. (in Thai)
 7.  

ACADEMIC PUBLICATION

 1. Roykulcharoen, V. Pain: Nursing. Continuing Nursing Education Journal. Bangkok: Center for Continuing Nursing Education, Thai Nursing Council. 2004; (1): 80-87. (in Thai)
 2. Roykulcharoen, V. Violence in Health Care Setting. The Journal of The Thai Red Cross College of Nursing. 2005; 30(1): 77-85. (in Thai)
 3. Roykulcharoen, V. Editorial Invitation. Nursing Practice: Humanized Care. Thai Journal of Nursing Council. 2007; 22(3): 5-8. (in Thai)
 4. Roykulcharoen, V. Caring Patient with Ca Prostate. Continuing Nursing Education Journal. Bangkok: Center for Continuing Nursing Education, Thai Nursing Council. 2007; (7): 243-252. (in Thai)
 5. Roykulcharoen, V. Understanding in Patient Safety in Operating Room. The Thai Perioperative Nurses Association Journal. 2008; 1(2): 61-66. (in Thai)
 6. Roykulcharoen, V. Pain Management in patients with acute and chronic wounds. Continuing Nursing Education Journal. Bangkok: Center for Continuing Nursing Education, Thai Nursing Council. 2013; (12). (in Thai)
 7. Roykulcharoen, V., Sawasdipanich, N., Khasemophas, D., & Chawmathagit, C. From College of Nursing to Becoming Institute of Nursing: Lesson Learned and Sharing Experiences. Journal of Nursing and Education. 2019; 12(3): 1-16. (in Thai)

BOOKS PUBLICATION

 • Roykulcharoen, V. Lesson Learn in Teaching and Learning Book: Development Leadership on Health Promotion. Thai Health Promotion Organization. 2010; 55-64.

Award

 • Instructor of the Year 2008, the Thai Red Cross College of Nursing
Tags: No tags

Comments are closed.