C-Nareerat Boonnate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารีรัตน์ บุญเนตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-97 ต่อ 2122
E-Mail: Nareerat.b@stin.ac.th

การศึกษา

 • พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดา และทารกแรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2545

ความเชี่ยวชาญ

Research area

 • Intimate partner violence
 • Psychological well-being in pregnant woman
 • Cyberbully
 • Instrument development

Clinical area

 • Maternal newborn and midwifery care
 • Antepartum and Intrapartum care

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 • หทัยชนก เผ่าวิริยะ นารีรัตน์ บุญเนตร จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส และวรรณทนา ศุภสีมานนท์. (2564). พฤติกรรมการรังแกผู้อื่นและการตกเป็นเหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนิสิตพยาบาล. พยาบาลสาร, 48(1), 186-200.
 • โสรัตน์ วงศสุทธิธรรม สุวรรณี มหากายนันท์ ดารัสนี โพธารส นารีรัตน์ บุญเนตร ดวงใจ วัฒนสิทธุ์ และสาวิตรี วงศ์อินทร์จันทร์. (2563). สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน. พยาบาลสาร 47(4), 444-457.
 • สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี วรรณทนา ศุภสีมานนท์ และนารีรัตน์ บุญเนตร. (2562). ความปลอดภัยในการทำงานและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกประเทศไทย. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 33(3), 29-45.
 • นารีรัตน์ บุญเนตร และหทัยชนก เผ่าวิริยะ. (2561). การคัดกรองความรุนแรงจากคู่ในสตรี: ทัศนะของบุคลากรทีมสุขภาพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 26(4), 80-89.
 • ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, วรรณทนา ศุภสีมานนท์ และนารีรัตน์ บุญเนตร. (2560). ความตรงเชิงโครงสร้างและความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในขณะตั้งครรภ์ ฉบับภาษาไทย. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 29(2). 124-135.
 • ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ พิริยา ศุภศรี วรรณทนา ศุภสีมานนท์ นารีรัตน์ บุญเนตร และชรริน ขวัญเนตร. (2560). แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 4(1), 28-46.
 • ภาวนา กีรติยุตวงศ์ สุวรรณี มหากายนันท์ นารีรัตน์ บุญเนตร และวชรีกร อังคประสารทชัย. (2015). รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา. Rama Nurs J, 21(3), 382-394.
 • ธณัฐฐา ตามา ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี และนารีรัตน์ บุญเนตร. (2566). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลการเตรียมความพร้อมเพื่อการคลอดของสตรีตั้งครรภ์. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 17(1), 1-14.

บทความวิชาการตีพิมพ์

 • นารีรัตน์ บุญเนตร และหทัยชนก เผ่าวิริยะ. (2561). การป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 26(3), 102-111.

หนังสือ / ตำรา

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

Nareerat Boonnate, Assistant Professor, Dr.

Position : Assistant Professor, Dr.

Maternal – Newborn Nursing and Midwifery

Tel. No : (662) 256 4092-97 ต่อ 2122
E-Mail: Nareerat.b@stin.ac.th

EDUCATION

 • Doctoral of Nursing science, Chiang Mai University, Thailand
 • Master of Nursing science (Maternal Newborn Nursing), Mahidol University, Thailand 
 • Bachelor of nursing science,  Burapha University , Thailand

Expertise

Research area

 • Intimate partner violence
 • Psychological well-being in pregnant woman
 • Cyberbully
 • Instrument development

Clinical area

 • Maternal newborn and midwifery care
 • Antepartum and Intrapartum care

RESEARCH PUBLICATION

 • Hathaichanok   Phaowiriya, Nareerat Boonnate, Jinjutha Chaisena Dallas, & Wantana Suppaseemanont. (2021). Cyberbullying Behavior and Cybervictimization Among Nursing Students. Nursing Journal, 48(1), 159-173.
 • Toonsiri, C., & Boonnate, N. (2020). Psychological well-being among community-dwelling older adults living with chronic illness. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 15(2), 116-123.
 • Sorut Wongsuttitham, Suwannee Mahakayanun, Darussanee Potaros, Nareerat Boonnate, Duangjai Vatanasin, & Sawitree Wonginjun. (2020). Competencies of Professional Nurses in ASEAN Economic. Nursing Journal, 47(4), 444-457.
 • Supit Siriarunrat, Tatirat Tachasuksri, Wantana Suppaseemanont, & Nareerat Boonnate. (2019). Safety in Workplaces and Factors Influencing Work Safety Behavior among Pregnant Women Working in the Industries in the East Coast Area of Thailand. Journal of Public Health Nursing, 33(3), 29-45.
 • Nareerat Boonnate, & Hathaichanok Phaowiriya. (2018). Screening for Intimate Partner Violence in Women: Perspectives from Health Care Providers. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 26(4), 80-89.
 • Tatirat Tachasuksri, Wantana Suppaseemanont, & Nareerat Boonnate. (2017). Construct Validity and Internal Consistency of the Thai Version of QOL-GRAV Questionnaire. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 29(2). 124-135.
 • Tatirat Tachasuksri, Supit Siriarunrat, Piriya Suppasri, Wantana Suppaseemanont, Nareerat Boonnate and Chararin Kwannate. (2017). Causal Model for Quality of Life among Pregnant Women. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(1), 28-46.
 • Pawana Keeratiyutawong, Suwannee Mahakaynun, Nareerat Boonnate, & Wachareekorn Angkaprasatchai. (2015). Learning Styles of Undergraduate Nursing Students of Burapha University. Rama Nurs J, 21(3), 382-394.
 • Boonnate, N., Tiansawad, S., Jantararat Chareonsanti, J., & Thungjaroenkul, P. (2015). Factors predicting intimate partner violence during pregnancy among Thai pregnant women. Pacific Rim Int J Nurs Res, 19, 218-231.
 • Cheoykin, P. Boonnate, N., Techasuksri, T. (2023). Factors influencing anxiety among pregnant women during the Covid-19 pandemic. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 18(1), 60-69.

ACADEMIC PUBLICATION

 • Nareerat Boonnate, & Hathaichanok Phaowiriya. (2018). Prevention of Intimate Partner Violence Against Women. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 26(3), 102-111.

BOOKS PUBLICATION

Award

Tags: No tags

Comments are closed.