C-Porntip Cheewapat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-97 ต่อ 2122
E-Mail: porntip.c@stin.ac.th

การศึกษา

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2529
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Health Development เอก Health Program Management คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535
 • วุฒิบัตร หลักสูตร Mini MB in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535
 • ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2552
 • วุฒิบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (Executive-Manager Skill Development Program) สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 2554
 • หลักสูตรจิตอาสา 904 (หลักสูตรทั่วไป) รุ่นที่ 2/2562 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน สำนักพระราชวัง 2562

ความเชี่ยวชาญ

RESEARCH AREA

 • Midwifery
 • Maternal and newborn nursing

CLINICAL AREA

 • การพยาบาลระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด
 • การวางแผนครอบครัว

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 1. พรทิพย์ ชีวะพัฒน์, ประภาพร จินันทุยา และ วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์. (2551)  การเลิกสูบบุหรี่ในหญิงตั้งครรภ์ : การวิเคราะห์วรรณกรรม. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 22(2) เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม, 89-103.
 2. อังคณา สริยาภรณ์, พรทิพย์ ชีวะพัฒน์  และ วาสนา  เลอวิทย์วรพงศ์. (2552). การศึกษาความรู้ การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบจากควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด. วารสารพยาบาล.  52(3-4) เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม.
 3. เสาวลักษณ์ ศรีทิพย์  และ พรทิพย์  ชีวะพัฒน์. (2553). ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีในโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 24(1) เดือน มกราคม – เมษายน, 78-89.
 4. เดือนทิพย์ เขษมโอภาส และ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ (2555). การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดควันบุหรี่. วารสารเกื้อการุณย์. 19(1) เดือนมกราคม – มิถุนายน, 103-117.
 5. วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ และ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ (2555). การวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและครอบครัว. วารสารเกื้อการุณย์. 19(1) เดือนมกราคม – มิถุนายน, 21-35.
 6. สมพิศ ใยสุ่น พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ และ โบว์ชมพู บุตรแสงดี (2562). รูปแบบการพัฒนาการกำกับตนเองในการฝึกทักษะปฏิบัติก่อนการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย. วารสารพยาบาลทหารบก. 20(3) เดือนกันยายน – ธันวาคม,114-123.

บทความวิชาการตีพิมพ์

 1. สุนีย์ กลีบปาน และพรทิพย์ ชีวะพัฒน์. (2562). บทบาทพยาบาลระยะตั้งครรภ์ในมารดาครรภ์แฝด : กรณีศึกษา. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 12(2), 16-28.
 2. พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ และกฤษณา พูลเพิ่ม (2563). วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก : สถานการณ์ปัจจุบันและบทบาทพยาบาล. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 13(1), 39-49.

หนังสือ / ตำรา

 1. รัชนี อยู่ศิริ และ คณะ. (2551). “การบริหารการพยาบาล” กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
 2. ศิริพร พงษ์โภคา, อรนุช เชาว์ปรีชา, ชลดา จันทร์ขาว และ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์. (2554). “การพยาบาลมารดาในระยะคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 3)” กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

 1. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2553 จาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2553

 2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 2 ชื่อ ทวิติยาภรณ์ พ.ศ.2559

Porntip Cheewapat, Assisstant Professor

Position : Assisstant Professor

Maternal – Newborn Nursing and Midwifery

Tel. No : (662) 256 4092-97 ต่อ 2122
E-Mail: porntip.c@stin.ac.th

EDUCATION

 • Bachelor of Nursing, Thai Red Cross College of Nursing, 1986
 • Master of Science in Health Development, Major in Health Program Management, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 1992
 • Certificate, Mini MBA in Health, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 1992
 • Certificate in Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care), Thai Red Cross College of Nursing, 2009
 • Certificate, Executive-Manager Skill Development Program, Human Resources Bureau, Thai Red Cross Society, 2011
 • Certificate, Curriculum for Royal Initiative Volunteers 904 (General curriculum), Class 2/2019, Royal Volunteer School, Bureau of the Royal Household, 2019

Expertise

RESEARCH AREA

 • Midwifery
 • Maternal and newborn nursing

CLINICAL AREA

 • Antepartum and Intrapartum care
 • Family planning

RESEARCH PUBLICATION

 1. Cheewapat, P., Chinantuya, P., & Lerwitworapong, W. (2008). Smoking cessation in pregnant women: A literature analysis. Journal of Public Health Nursing, 22(2), May – August, 89-103.
 2. Sariyaporn, A., Cheewapat, P., & Lerwitworapong, W. (2009). A study of knowledge, health perception, and risk perception of the effects of tobacco smoke among pregnant and postpartum women. Thai Journal of Nursing, 52(3-4), July – December.
 3. Sritip, S., & Cheewapat, P. (2010). The effect of teaching program on breast self examination to knowledge and practice of women in Bangkok Occupation school (Bonkai), Department of social development. Journal of Public Health Nursing, 24(1), January – April, 78-89.
 4. Kasemopas, D., & Cheewapat, P. (2012). A study of the effectiveness of a counseling program for smoke-free families. Kuakarun Journal of Nursing, 19(1), January – June, 103-117.
 5. Lerwitworapong, W., & Cheewapat, P. (2012). A literature review on promoting smoking cessation in pregnant women, postpartum women, and their families. Kuakarun Journal of Nursing, 19(1), January – June, 21-35.
 6. Yaisoon, S., Cheewapat, P., & Butsangdee, B. (2019). Developing Self-Regulation Model of Pre-Service Skills Training in Practicum in Family Nursing and Midwifery I course of Nursing Students in Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 20(3), September – December, 114-123.

ACADEMIC PUBLICATION

 1. Kleebpan, S., & Cheewapat, P. (2019). Antepartum Nursing Role of Multiple Pregnancies : A case study. Thai Red Cross Nursing Journal, 12(2), 16-28.
 2. Cheewapat, P., & Phulpherm, K. (2020). HPV Vaccine : Current Stuation and Nurses’ Role. Thai Red Cross Nursing Journal, 13(1), 39-49.

BOOKS PUBLICATION

 1. Yusiri, R., et al. (2008). Nursing administration. Bangkok: Thai Red Cross College of Nursing.
 2. Phongphoka, S., Chaopreecha, O., Chankhao, C., & Cheewapat, P. (2011). Maternal nursing during labor (3rd ed.). Bangkok: Thai Red Cross College of Nursing.

Award

 1. Received an outstanding alumni award in Nursing Education, Nursing Teacher category, for the year 2010 from the Thai Nursing Alumni Association under the Royal Patronage of His Majesty the King of Thailand, in 2010.
 2. Royal Decoration of the White Elephant, 2nd class, named Thavitiyaporn, 2016
Tags: No tags

Comments are closed.