D-Pramote Thangkratok

อาจารย์ ปราโมทย์ ถ่างกระโทก

ตำแหน่ง : อาจารย์

สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-89 ต่อ 2116
E-Mail: pramote.t@stin.ac.th

การศึกษา

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2561
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2556

ความเชี่ยวชาญ

Research area

 • ผู้สูงอายุ
 • โรคเรื้อรัง
 • เทคโนโลยีดิจิทัล
 • บริหารการพยาบาล

Clinical area

 • การจัดการดูแลผู้สูงอายุ
 • การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ
 • การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 1. ปวีนุช จีนกูล, สุกัญญา สบายสุข, สายพิน กองแก้ว, ประภาศิริ วิมลศิลปิน, เพลินพิศ ลือลาภ, ธัญรดี ครามเขียว, ปราโมทย์ ถ่างกระโทก. ผลการปฏิบัติงานทางคลินิกและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูงในหน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก. วารสารกรมการแพทย์. 2562;44(6):77-84.
 2. ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, อารี ชีวเกษมสุข, สุภมาส อังศุโชติ. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะดิจิทัลของพยาบาลวิชาชีพไทย. วารสารพยาบาลทหารบก. 2562;20(3):276-85.
 3. ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, วชิรา โพธิ์ใส, เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ, วินัย ไตรนาทถวัลย์, วานิช สุขสถาน. ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฉบับภาษาไทย. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 2562;26(3):33-43.
 4. ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, ธนันต์ ศุภศิริ, นุชจารี จังวณิชชา, อังเนส เจียจวบศิลป์, ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ, กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์. การประเมินการเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ จากการให้สารน้ำจากมุมมองของพยาบาล. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2562;31(1):98-108.
 5. ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, เอกกมล ไชยโม, ภราดร ยิ่งยวด, วินัย ไตรนาทถวัลย์. ความชุกของการสูบบุหรี่ในนักศึกษาพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2562;28(4):601-9.
 6. Thangkratok P, Vararuk A, Silawan T, Piaseu N. Role of nurses in implementing chronic care model in subdistrict health promoting hospital. Science, Engineering and Health Studies. 2019;13(2):83-92. doi: 10.14456/sehs.2019.9.
 7. วชิรา โพธ์ิใส, เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ, ปราโมทย์ ถ่างกระโทก. กลุ่มอาการทางประสาทจิตเวชและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. รามาธิบดีเวชสาร. 2562;42(2):1-11. doi:10.33165/rmj.2019.42.2.168578.
 8. ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, อารี ชีวเกษมสุข, สุภมาส อังศุโชติ. สมรรถนะดิจิทัลของพยาบาลวิชาชีพไทย. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 2562;42(1):1-12.
 9. ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, อำไพ หลังปุเต๊ะ, ปริศนา บุญประดิษฐ, อนุชา ไทยวงษ์, เอกกมล ไชยโม. การตรวจสอบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของแบบวัดการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในพยาบาลวิชาชีพไทย. วารสารพยาบาลทหารบก. 2561;19:50-8.
 10. อำไพ หลังปุเต๊ะ, ฟารีดา สูเด็น, ปราโมทย์ ถ่างกระโทก. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล. ศรีนครินทร์เวชสาร. 2561;33(4):346-50.
 11. ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, หฤทัย ภู่หอมเจริญ, สุพรรณารัตน์ รินสาธร. ผลของโปรแกรมสื่อสารข้อมูล AIDET ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยอาการหนักโรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2560;35(4):335-42. doi:10.31584/smj.2017.35.4.749.
 12. Thangkratok P. The effect of reverse trendelenburg position on the back pain after cardiovascular angiography and interventions. BKK Med J. 2016;12:28-32. doi: 10.31524/bkkmedj.2016.09.005.
 13. ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, สิรินาถ ชาวแขก, พนิดา มงคลดี, พัชรธิดา พิณรัตน์, เปรมฤทัย พวงเพชร. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2559;3(3-4):71-8.

บทความวิชาการตีพิมพ์

หนังสือ / ตำรา

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประจำปี 2563
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563
 • ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (Ph.D./ M.Sc. Study Scholarship) จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จัดสรรสำหรับค่าเล่าเรียนและเงินเดือน)
 • โล่รางวัล 1st Research and Innovation Award พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ในการประชุมวิชาการ BDMS Academic Annual Meeting 2016 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

Pramote Thangkratok

Position : Lecturer

Community Health Nursing Program

Tel. No : (662) 256 4092-89 ต่อ 2116
E-Mail: pramote.t@stin.ac.th

EDUCATION

 • Master of Nursing Science (Nursing Administration), Sukhothai Thammathirat Open University
 • Master of Science (Public Health), Mahidol University
 • Bachelor of Nursing Science, Suan Dusit Rajabhat University

Expertise

Research area

 • Older Adults
 • Chronic Disease
 • Digital Technology
 • Nursing Administration

Clinical area

 • Care management for older adults
 • Chronic disease care management
 • Digital technology for healthcare
 • Health research and management

RESEARCH PUBLICATION

 1. Jeanagool P, Sabaisook S, Kongkaew S, Wimonsinrapin P, Luelarb P, Kramkeaw T, Thangkratok P. Clinical performance and quality of care for patient with ST-Elevation myocardial infarction at the emergency department in Central Chest Institute of Thailand. Journal of The Department of Medical Services. 2019;44(6):77-84.
 2. Thangkratok P, Cheevakasemsook A, Angsuchoti S. A confirmatory factor analysis of digital competency of Thai professional nurses. JRTAN. 2019;20(3):276-85.
 3. Thangkratok P, Posai V, Pipatsombat P, Trainattawan W, Suksatan W. Validity and reliability of the Thai version of the stroke specific quality of life scale. J Med Health Sci. 2019;26(3):33-43.
 4. Thangkratok P, Supasiri T, Jungvanichar N, Chiachuabsilp A, Tannukit P, Pongpirul K. . Journal of Nursing Science Chulalongkorn University. 2019;31(1):98-108.
 5. Thangkratok P, Chaimo E, Yingyoud P, Trainattawan W. Prevalence of tobacco smoking among nursing students: a systematic review. Journal of Health Science. 2019;28(4):601-9.
 6. Thangkratok P, Vararuk A, Silawan T, Piaseu N. Role of nurses in implementing chronic care model in subdistrict health promoting hospital. Science, Engineering and Health Studies. 2019;13(2):83-92. doi: 10.14456/sehs.2019.9.
 7. Posai V, Pipatsombat P, Thangkratok P. Neuropsychiatric symptom clusters and quality of life among patients with stroke. Rama Med J. 2019;42(2):1-11. doi:10.33165/rmj.2019.42.2.168578.
 8. Thangkratok P, Cheevakasemsook A, Angsuchoti S. Digital competency of Thai professional nurses. Journal of Nursing Science & Health. 2019;42(1):1-12.
 9. Thangkratok P, Langputeh A, Boonpradit P, Taiwong A, Chaimo E. Psychometric testing of the smoking cessation counseling scale among Thai registered nurses. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2018;19:50-58.
 10. Langputeh A, Suden F, Thangkratok P. Effects of a self-management program for patients with chronic obstructive pulmonary disease in medicine ward, Khuandon Hospital, Satun Province. Srinagarind Med J. 2018;33(4):346-350.
 11. Thangkratok P, Poohomjarean H, Rinsathorn S. Effects of AIDET communication program on satisfaction among patients and families in cardiac care unit, Bangkok Heart Hospital. Songkla Med J. 2017;35(4):335-342. doi:10.31584/smj.2017.35.4.749.
 12. Thangkratok P. The effect of reverse trendelenburg position on the back pain after cardiovascular angiography and interventions. BKK Med J. 2016;12:28-32. doi: 10.31524/bkkmedj.2016.09.005.
 13. Thangkratok P, Chaokak S, Mongkoldee P, Pinrat P, Puangpetch P. Salty eating behavior of aging in Bang-Plad District, Bangkok. KKU Journal for Public Health Research. 2016;9(3):71-78.

ACADEMIC PUBLICATION

 • Thangkratok P, Petchsuk R,Keinwong T, Trainattawan W, Thatdee P, Boonpradit P. Care management model for older adults with chronic diseases in the community. RTNNMDjournal. 2020;47(1):234-248.

 • Palacheewa N, Thangkratok P. Digital technology: innovation for smoking prevention among children and adolescents in the twenty-first century. Thai J. Cardio-Thorac Nurs. 2019;30(2):15-25.

 • Iadluea U, Thangkratok P, Saibuth J, Bootsri W. Development platforms for Myanmar patients education on medication use. Journal of the Department of Medical Services. 2019;44(1):19-20.

 • Thangkratok P. Patient referral systems: key processes of health services management. J Med Health Sci. 2018;25(3):109-121.

 • Thangkratok P. The role of the nurse in the chronic disease management. Songklanagarind Journal of Nursing. 2017;37(2):154-159.

BOOKS PUBLICATION

Award

Tags: No tags

Comments are closed.