E-Busakorn Punthmatharith

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

            คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-89 ต่อ 3131
E-Mail: busakorn.p@stin.ac.th

การศึกษา

 • 2544 PhD (Nursing), Case Western Reserve University, USA
 • 2540 MSN, Case Western Reserve University, USA
 • 2530 วทม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • 2525 ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2525 วทบ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ

Research area

 • Critical Neonatal Nursing  
 • Pediatric Nursing
 • Kangaroo Care/Skin-to-Skin Contact Care
 • Quantitative Research

Clinical area

 • Critical Neonatal Nursing  
 • Pediatric Nursing
 • Kangaroo Care/Skin-to-Skin Contact Care
 • Quantitative Research

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 1. ทัชมาศ ไทยเล็ก, วันธณี วิรุฬห์พานิช, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2564). ผลของโมบายแอปพลิเคชันการเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกันและการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด Effects of Mobile Application for Enhancing Oral Care Self-Efficacy on Preventive Behavior and Occurrence of Oral Mucositis in School-aged Children with Cancer Receiving Chemotherapy. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 41(1), 37-53.
 2. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, อรอนงค์ ชูแก้ว, ปราณี คำจันทร์, จุฑารัตน์ คงเพ็ชร, เสาวนีย์ จินนุกูล, และพัชวิรินทร์ สุวรรณประไพ. (2564). ผลของการจัดกิจกรรมการเล่นของนักศึกษาพยาบาลต่อความสุขของผู้ป่วยเด็กและความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็ก Effects of Play Activity Arranged by Nursing Students on Happiness of Sick Children and Caregiver’s Satisfaction. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 41(1), 1-13.
 3. ปิ่นสุดา สังฆะโณ, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และพิสมัย วัฒนสิทธิ์. (2563). ผลของการให้ข้อมูลผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันต่อความวิตกกังวล ของมารดาผู้ป่วยเด็กระยะที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก และเตรียมย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก Effect of Information Provision via Mobile Application on Anxiety of Mothers Having Children Admitted in a Pediatric Intensive Care Unit and Preparation for Transferring from a Pediatric Intensive Care Unit. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 40(4), 97-110.
 4. Pattanasombutsook, M., Punthmatharith, B., Chunuan, S., Hayter, M., & Graham, M. E.(2020). Prenatal attachment among Thai pregnant adolescents: A qualitative study. Songklanagarind Journal of Nursing, 40(1), 1-14.
 5. Khamchan, P., Punthmatharith, B., Petpichetchian, W., & Chotsampancharoen, T.(2020). A causal model of health-related quality of life in Thai children with cancer. Suranaree Journal of Science and Technology, 27(1), 070002(1-13).Kosasih, C. E., Punthmatharith, B., & Boonyasopun, U. (2020). Effects of the nursingtherapeutics program for facilitating patient transition (NTPFPT) on subjective well-being, role mastery, and relationships’ well-being among adult stroke patients in Bandung, Indonesia. Walailak Journal of Science and Technology, 17(5), 460-475.
 6. ปราณี คำจันทร์, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2563). การเผชิญความเครียดของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ในช่วงของการเข้ารับการรักษา. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 40(3), 82-98.
 7. ปภัสร์ธนัน ธาราพรพิวัชร์, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ. (2563). ผลของโปรแกรมการพยาบาลที่ผสมผสานพลังบำบัดเรกิต่อความวิตกกังวลและการเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยาของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 40(3), 66-81.
 8. Kosasih, C. E., Punthmatharith, B., & Boonyasopun, U. (2020). Development andevaluation of the nursing therapeutics for facilitating patient transition program of patients with stroke. Songklanagarind Journal of Nursing, 40(3), 1-17.
 9. Anggraeni, M. D., Punthmatharith, B., & Petpichetchian, W. (2020). A causal model of breastfeeding duration among working Muslim mothers in Semarang City, Central Java Province, Indonesia. Walailak Journal of Science and Technology, 17(9), 1010-1023.
 10. Boonkaewwan, A., Punthmatharith, B., & Wiroonpanich, W. (2019). Effects of the leader training program on communication, decision making, and leadership skills among adolescents with HIV/AIDS. Songklanagarind Journal of Nursing, 39(1), 1-12.
 11. บุษกร   พันธ์เมธาฤทธิ์, ลักขณา  คงแสง, จุฑารัตน์ คงเพ็ชร, ลดาวัลย์  ประทีปชัยกูร, ปราณี คำจันทร์, และพรทิพย์ พูลประภัย. (2562). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่บ้าน. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 39(2), 23-36.
 12. ตรีทิพย์ เครือหลี, วันธณี วิรุฬห์พานิช,  และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2562). ประสบการณ์ความทุกข์ทางจิตวิญญาณของวัยรุ่นโรคมะเร็ง. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(2), 27-40.
 13. Khamchan, P., Punthmatharith, B., Petpichetchian, W., & Chotsampancharoen, T.(2019). Influencing factors of health-related quality of life in Thai children with cancer. Songklanagarind Journal of Nursing, 39(3), 1-16.
 14. วาสนา อินทโร, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และวันธณี วิรุฬห์พานิช. (2562). ความต้องการ การได้รับการตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการในการดูแลแบบประคับประคองของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีความเจ็บป่วยคุกคามต่อชีวิต. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 39(4), 26-39.
 15. ธัญวดี นาคมิตร, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และพิสมัย วัฒนสิทธิ์. (2561). ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อปัญหาพฤติกรรมของเด็กโรคสมาธิสั้นวัยเรียนตามการรับรู้ของมารดา. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 5(1), 135-149.
 16. ตรีทิพย์ เครือหลี, วันธณี วิรุห์พานิช, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2561). ประสบการณ์ความผาสุกด้านจิตวิญญาณของวัยรุ่นโรคมะเร็ง. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 5(2), 102-118.
 17. Punthmatharith, B., & Mora, J. (2018). Effects of positioning on respiration rate, heart rate,and oxygen saturation in preterm infants: A cross-over design. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 22(3), 187-199.
 18. บุษกร   พันธ์เมธาฤทธิ์, ลักขณา  คงแสง, ปิยธิดา เทพประดิษฐ์, ปราณี คำจันทร์, ลดาวัลย์  ประทีป ชัยกูร, และจารีย์ สุวรรณโชติ. (2561). พฤติกรรมการดูแลเด็กในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่บ้านโดยผู้ปกครองและที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยผู้ดูแลเด็ก. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 38(4), 79-90.
 19. จุฬีพรรณ  การุโณ, บุษกร  พันธ์เมธาฤทธิ์, และวันธณี  วิรุฬห์พานิช. (2560). การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 37(1), 105-116.
 20. ศิริพร เวชโช, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, ปิยะดา ไชยศรี, และอุทัยวรรณ พุทธรัตน์. (2560). พฤติกรรมจิตอาสาในการพยาบาลเด็กและปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 37(4), 10-20.
 21. จนัญญา โมรา, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และพิสมัย วัฒนสิทธิ์. ( 2560).  ผลของการจัดท่านอนต่อปริมาณของเหลือค้างในกระเพาะอาหารในทารกเกิดก่อนกำหนด. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 37(4), 35-46.
 22. Anggraeni, M. D., Punthmatharith, B., & Petpichetchian, W. (2016). Predictors of breastfeeding initiation among working Muslim mothers in Central Java Province, Indonesia. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์,36(3), 13-22.
 23. ธัญญลักษณ์  ตติยไตรรงค์,  บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์,  และวันธณี วิรุฬห์พานิช.  (2559). ปัจจัยคัดสรรทำนายคุณภาพชีวิตของเด็กโรคลมชักตามการรับรู้ของผู้ดูแล.  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 36(3), 94-110.
 24. วราภรณ์ กาวไธสง,  บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์,  และวันธณี วิรุฬห์พานิช. (2559).  ประสบการณ์ของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจ.  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 36(ฉบับพิเศษ), 117-131.
 25. ธีรยา  เนาวโคอักษร, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และมยุรี นภาพรรณสกุล. (2558). ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกต่อความรักความผูกพันระหว่างมารดาและทารกของมารดาวัยรุ่น.วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 35(2), 143-160.
 26. ธนิดา ทีปะปาล, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และมยุรี นภาพรรณสกุล. (2558). ผลของการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็ง. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 35(3), 111-126.
 27. ชัญญ์สุรีย์ สิงสุวรรณ, พิสมัย วัฒนสิทธิ์, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเผชิญความเครียดของมารดาวัยรุ่นมุสลิมที่มีบุตรเกิดก่อนกาหนดภาวะวิกฤตเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ในสามจังหวัดชายแดนใต้. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 35(ฉบับพิเศษ), 99-113.
 28. สุธิดา  ไชยสงคราม, วันธณี  วิรุฬห์พานิช, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2558). การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติพยาบาลทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดจากการผ่าตัดในเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 5 ปี. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 35(ฉบับพิเศษ), 77-98.
 29. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, พิสมัย วัฒนสิทธิ์, และอุทัยวรรณ พุทธรัตน์. (2557). ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในประเทศไทย. วารสารโรคมะเร็ง, 34(1), 3-17.
 30. ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และมยุรี นภาพรรณสกุล. (22 พฤษภาคม 2557). ความกังวลของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บ้าน. นำเสนอในโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร. (Proceeding)Suza, D. E., Punthmatharith, B., & Prateepchaikul, L. (2014). Development and evaluation of the Quality of Nursing Care Scale for Hospitalized Acute Respiratory Infection Children in Indonesia. The Malasian Journal of Nursing, 6(1), 9-19.
 31. นิตยา อิสรโชติ, มยุรี นภาพรรณสกุล, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (16 พฤษภาคม 2557).  ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยต่อความเครียดของมารดาเด็กป่วย หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม. นำเสนอในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th National and International Hatyai Conference 2014) วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. (Proceeding) Anggraeni, M. D., Punthmatharith, B., & Petpichetchian. (2014). The proposed causal model of exclusive breastfeeding practice among Muslim mothers. Songklanagarind Journal of Nursing, 34(Supplement, January – April 2014), 138-148.
 32. จริยา สายวารี, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และวันธณี วิรุฬห์พานิช. (10 พฤษภาคม 2556). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. นำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย” วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. (Proceeding)บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, อุทัยวรรณ พุทธรัตน์และพิสมัย วัฒนสิทธิ์. (2556). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง: ผู้ดูแลเด็กมีการรับรู้ต่างกันหรือไม่. สงขลานครินทร์เวชสาร, 31(3), 123-135.
 33. อุทัยวรรณ  พุทธรัตน์, ลักขณา คงแสง, จารีย์ สุวรรณโชติ, และ บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2556). พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กต่อสถานที่ใหม่ของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 33(1), 1-16.
 34. Anggraeni, M. D., Punthmatharith, B., & Petpichetchian. (May 1, 2013). The Proposed Causal Model of EBF Practice among Muslim Mothers. Oral presentation at the 2013 International Nursing Conference on Health, Healing, & Harmony: Nursing Values, at Phuket Orchid and Spa, Phuket, Thailand. (Abstract) บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และเนตรนภา เทพชนะ. (2555). ผลของการเตรียมความพร้อมตามความต้องการของมารดาต่อความพึงพอใจและความวิตกกังวลของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 32(2), 1-21.
 35. Punthmatharith, B., & Sangsawang, R. (2011). Effects of Kangaroo Care on Paternal Positive Feelings and perceived Self-Efficacy Relating to premature Infant Care. Songklanagarind Journal of Nursing, 31(1), 57-74.
 36. สุมาลี บุญธรรม, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และรัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล. (2554). การพัฒนาและประเมินมาตรฐานการวางแผนจำหน่ายทารกน้ำหนักตัวน้อยในหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสงขลา. นำเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต Proceedings of RSU Research Conference 2011 วันที่ 5 เมษายน 2554 ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร. (Proceeding)
 37. อัศลี แสงอารี, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และรัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล. (พฤษภาคม 2554). คุณภาพการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนดและการจัดการเพื่อส่งเสริมการนอนหลับโดยผู้ดูแล. นำเสนอในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 เรื่อง “วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา” วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. (Proceeding)
 38. Khatun, S., Punthmatharith, B., Orapiriyakul, R. (2010). The Influence of Breastfeeding Attitude and Subjective Norm on Intention to Exclusive Breastfeeding of Mothers in Dhaka, Bangladesh. Presented in the 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences, April 10th, 2010, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand. Health-Development-011. (Proceeding)
 39. Cherngchalard, N., Sen-Ngam, K., & Punthmatharith, B. (2010, July 3). Development of theClinical Nursing Practice Guideline of Tactile Stimulation for Preterm Infants in NICU (Preliminary report). Paper presented at the 2010 National Research Conference on Humanities and Social Sciences Proceeding, Songkhla, Thailand.
 40. รัชนี แสงสว่าง, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร. (2553). ผลของการดูแลแบบแกงการูต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดาและทารกเกิดก่อนกำหนด. วารสารสภาการพยาบาล, 25(2), 100-110.
 41. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, อุทัยวรรณ พุทธรัตน์และพิสมัย วัฒนสิทธิ์. (2551). คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในภาคใต้. สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(5), 501-511.
 42. Punthmatharith, B., Buddharat, U., & Kamlangdee, T. (2007). Comparisons of Needs, Need Responses, and Need Response Satisfaction of Mothers of Infants in Neonatal Intensive Care Units. Journal of Pediatric Nursing, 22(6), 498-506.
 43. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, อุทัยวรรณ พุทธรัตน์, และธิดารัตน์ กำลังดี. (2550). ความต้องการ การได้รับการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง. สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(2), 117-126.
 44. นภาวรรณ วิริยะศิริกุล, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และวันธณี วิรุฬห์พานิช. (2549). อิทธิพลของสัมพันธภาพในครอบครัวและภาระการดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี. วารสารโรคเอดส์, 18(3), 150-160.
 45. มยุรี  นภาพรรณสกุล, ลดาวัลย์  ประทีปชัยกูร, สุนุตตรา ตะบูนพงศ์, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2549). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาทการเป็นมารดาครั้งแรก. สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(1), 1-8.
 46. อุทัยวรรณ พุทธรัตน์, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และธิดารัตน์ กำลังดี. (2548). ความต้องการบริการพยาบาล การได้รับการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง. วารสารพยาบาล, 54(2), 121-131.
 47. อัตถิยา นวนหนู, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2548). ผลของการทำกลุ่ม          ช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. วารสารสภาการพยาบาล, 20(3), 58-73.
 48. รสสุคนธ์ ศรีใส, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2547). ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของมารดา การรับรู้ของมารดาเกี่ยวกับความต้องการของบุตร และพฤติกรรมของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรอายุ 4-12 เดือน ในจังหวัดพัทลุง. วารสารสภาการพยาบาล, 19(3), 39-57.
 49. Punthmatharith, B., & Singh, J. (2005). A psychometric assessment of the H & H LactationScale in a sample of Thai mothers using a repeated measurement design. Nursing Research, 54(5), 313-323.

บทความวิชาการตีพิมพ์

 1. ตรีทิพย์ เครือหลี, วันธณี วิรุฬห์พานิช, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2563). การเยียวยาด้านจิตวิญญาณของวัยรุ่นที่เป็นโรคมะเร็ง. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 40(2), 163-173.
 2. Punthmatharith, B. (2545). Application of Roy Adaptation Model to Explain a Clinical Exemplar in a Pediatric Setting. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 22(2), 70-80.
 3. Punthmatharith, B. (2545). Concept analysis of bonding. Thai Journal of Nursing Research, 6(2), 76-85.
 4. Punthmatharith, B. (2545). Minimization: A great method for balancing of prognostic factors in randomized controlled trials. Thai Journal of Nursing Research, 6(3), 156-161.

หนังสือ / ตำรา

 1. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2557). การพยาบาลแบบองค์รวม. ใน ศรีกัลยา  ภิญโญสโมสร, บุษกรพันธ์เมธาฤทธิ์, เกศรา เสนงาม, และวันธณี วิรุฬห์พานิช (บรรณาธิการ),  ตำราการพยาบาลเด็กเล่ม 1 (หน้า 79-90). ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
 2. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2557). การพยาบาลโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง. ใน ศรีกัลยา  ภิญโญสโมสร, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, เกศรา เสนงาม, และวันธณี วิรุฬห์พานิช (บรรณาธิการ), ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (หน้า 91-104). ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
 3. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2557). การดูแลสุขภาพที่บ้าน. ใน ศรีกัลยา  ภิญโญสโมสร, บุษกร พันธ์ เมธาฤทธิ์, เกศรา เสนงาม, และวันธณี วิรุฬห์พานิช (บรรณาธิการ), ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (หน้า 105-119). ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
 4. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2555). การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง (Nursing Care of Acute and Chronically Ill Infants). ชานเมืองการพิมพ์.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2548). การดูแลแบบแกงการู: ผลของต่อความรักใคร่ผูกพันและการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา Kangaroo care: Effects on bonding and breastfeeding. เอสพริ้นท์ (2004).

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

Busakorn Punthmatharith, Associate Professor, Dr.

Position : Associate Professor , Dr.

Department of Pediatric Nursing

Tel. No : (662) 256 4092-89 ต่อ 3131
E-Mail: busakorn.p@stin.ac.th

EDUCATION

Expertise

Research area

 • Critical Neonatal Nursing  
 • Pediatric Nursing
 • Kangaroo Care/Skin-to-Skin Contact Care
 • Quantitative Research

Clinical area

 • Critical Neonatal Nursing  
 • Pediatric Nursing
 • Kangaroo Care/Skin-to-Skin Contact Care
 • Quantitative Research

RESEARCH PUBLICATION

ACADEMIC PUBLICATION

BOOKS PUBLICATION

Award

Tags: No tags

Comments are closed.