E-Nantaga Sawasdipanich

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทกา สวัสดิพานิช

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-89 ต่อ 3131
E-Mail: nantaga@stin.ac.th

การศึกษา

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2543
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2547
 • Doctor of Philosophy (Nursing) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
 • อบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล (Mini MBA in Health) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

ความเชี่ยวชาญ

Research area

 • การดูแลสุขภาพเด็กเปราะบาง (Healthcare for Vulnerable Children)
 • ความรุนแรงต่อเด็ก (Violence Against Children)
 • การพยาบาลเด็กปฐมวัย (Early Childhood Nursing)

Clinical area

 • การพยาบาลกุมารศัลยกรรม
 • การพยาบาลเด็กที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะแต่กำเนิด

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 1. Sawasdipanich, N., Puektes, S., Wannasuntad, S., Sriyaporn, A., Chawmathagit, C., Sintunava, J., & Paungsawad, G. (2018). Development of healthcare facility standards for Thai female inmates. International Journal of Prisoner Health, Vol. 14 No.3, pp. 163-174.
 2. ศุภาว์  เผือกเทศ, นันทกา สวัสดิพานิช, เดือนทิพย์ เขษมโอภาส, สุจรรยา โลหาชีวะ, พิมพิไล ทองไพบูลย์, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, ชลดา จันทร์ขาว, วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, อังคณา สริยาภรณ์, และชุลีพร เชาวน์เมธากิจ. (2560). การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ.วารสารสภาการพยาบาล, ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม), หน้า 94-114.
 3. นันทกา สวัสดิพานิช, ศุภาว์ เผือกเทศ, อังคณา สริยาภรณ์, และ ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ. (2558). ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย.วารสารสภาการพยาบาล,ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน), หน้า 39-53.
 4. พิมพิไล ทองไพบูลย์, นันทกา สวัสดิพานิช, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, และ สุภาพร วรรณสันทัด. (2558). การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), หน้า 5-17.
 5. พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, พิมพิไล ทองไพบูลย์, สุภาพร วรรณสันทัด, และ นันทกา สวัสดิพานิช. (2558).นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา. วารสารวิทยาลัยพยาบาล
  บรมราชชนนี กรุงเทพ, ปีที่ 31
  ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน), หน้า 36-49.
 6. ศุภาว์ เผือกเทศ และ นันทกา สวัสดิพานิช. (2558). การจัดบริการด้านสุขภาพของเรือนจำตามการรับรู้ของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน), หน้า 56-67.
 7. สุภาพร วรรณสันทัด, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, นันทกา  สวัสดิพานิช, และ กฤษดา แสวงดี. (2558). แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศตามมุมมองของพยาบาลไทย.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กันยายน– ธันวาคม), หน้า 86-98.
 8. นันทกา สวัสดิพานิช, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, สุภาพร วรรณสันทัด, และ กฤษดา แสวงดี. (2557). กระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย. พยาบาลสาร, 41 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน), หน้า 99-111.  
 9. พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, นันทกา สวัสดิพานิช, สุภาพร วรรณสันทัด, และ นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ. (2557). สภาพการทำงานในต่างประเทศตามการรับรู้ของพยาบาลไทย. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ (กันยายน –ธันวาคม), หน้า 163-176.
 10. นันทกา สวัสดิพานิช และ จุไร อภัยจิรรัตน์ (2556). สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย: มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง. วารสารสภาการพยาบาล, ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน), หน้า 123-134.
 11. โรส ภักดีโต, นันทกา  สวัสดิพานิช, และราตรี สัณฑิติ. (2556). ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพยาบาลเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำต่อความรู้และการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, ปี่ที่ 29 ฉบับที่ 1 (มกราคม- เมษายน), หน้า 110-120. 
 12. Sawasdipanich, N., Srisuphan, W., Yenbut, J., Tiansawad, S., & Humphreys, J.C. (2010). Effects of a cognitive adjustment program for Thai parents. Nursing & Health Sciences, Vol.12, 306–313.

บทความวิชาการตีพิมพ์

 1. นันทกา สวัสดิพานิช และ พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์. (2563). พยาบาลพี่เลี้ยงในศตวรรษที่ 21: แนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม), หน้า 263-272.
 2. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, นันทกา สวัสดิพานิช, เดือนทิพย์ เขษมโอภาส, และชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ. (2562). จากวิทยาลัยพยาบาลสู่การเป็นสถาบันการพยาบาล: ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์.วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน–ธันวาคม), หน้า 1-16.
 3. นันทกา สวัสดิพานิช, ศุภาว์ เผือกเทศ, ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ, บุษบา  ศักรางกูร, เพชรรัตน์  วิชา, และสังวาลย์ เวชยกิจ. (2562). การนำมาตรฐานสถานพยาบาลแดนหญิงมาใช้ : บทเรียน ความสำเร็จประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ. วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม), หน้า 57-71.
 4. บุศรา ชัยทัศน์ และ นันทกา สวัสดิพานิช. (2561). ประเด็นที่ควรตระหนักในการพยาบาลเด็กที่มีแผลทะลุระหว่างทางเดินอาหารและผิวหนัง: กรณีศึกษา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม), หน้า 16-27.
 5. พิมพิไล ทองไพบูลย์, นันทกา สวัสดิพานิช, และ อังคณา  สริยาภรณ์. (2561). หนึ่งทศวรรษจากน้ำพระทัย…สู่เด็กติดผู้ต้องขังในเรือนจำ. วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม), หน้า 47-63.
 6. นันทกา สวัสดิพานิช. (2555). ความรุนแรงต่อเด็ก : บทบาทที่พยาบาลควรใส่ใจ. วารสารพยาบาลสาธารณสุข,ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน), หน้า 101-110.
 7. นันทกา สวัสดิพานิช และ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์. (2554). การแปลเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : เทคนิคและประเด็นที่ต้องพิจารณา. วารสารสภาการพยาบาล, ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม),หน้า 19-28.

หนังสือ / ตำรา

 • ตำราหัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก  2558

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบปากเปล่า (oral presentation) เรื่อง “กระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย” ในการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “อนาคตสุขภาพประชากร : การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality)”  จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557

 • Membership of Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing, Alpha Eta Chapter, Since June 5, 2008

   

Nantaga Sawasdipanich Assistant Professor, Dr.

Position : Assistant Professor Dr.

Department of Pediatric Nursing

Tel. No : (662) 256 4092-89 ต่อ 3131
E-Mail: nantaga@stin.ac.th

EDUCATION

 • Bachelor of Nursing Science The Thai Red Cross College of Nursing  2000
 • Master of Science (Pediatric Nursing) Chiang Mai University, Thailand 2004
 • Doctor of Philosophy (Nursing) Chiang Mai University, Thailand 2010                 
 • Mini MBA in Health (short course) Faculty of Medicine Chulalongkorn University  2016    

Expertise

Research area

 • Healthcare for Vulnerable Children
 • Violence Against Children
 • Early Childhood Nursing

Clinical area

 • Pediatric Surgical Nursing
 •  Nursing for Children with Congenital Craniofacial Anomalies

RESEARCH PUBLICATION

 1. Sawasdipanich, N., Puektes, S., Chawmathagit, C., Sakrangkun, B., Wicha, P., Vachakit. S. (2019). Application of Healthcare Facility Standard for Female Inmates [HFS-FI]: Success Story, Challenge and Suggestion Issues. Journal of Thai Justice System, 12 (2), 57-71.
 2. Puektes, S., & Sawasdipanich, N., Khasemophas, D., Lohacheewa,S., Thongpaiboon, P., Rojanaprasert, P., Chankhao, C., Roykulcharoen, V., Sriyaporn, A., & Chawmathagit, C. (2017). Analysis of approaches to improving the healthcare facility for women’s inmates. Thai Journal of Nursing Council, 32(1), 94-114.
 3. Puektes, S., & Sawasdipanich, N. (2015). Pregnant inmates’ perceptions of health care  services management in prison. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 23(3), 56-67.
 4. Rojanaprasert, P., Thongpaiboon, P., Wannasuntad, S., & Sawasdipanich, N. (2015). Policy and health care for children living in prison as perceived by inmate mothers. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 31(1), 36-49.
 5. Sawasdipanich, N., Puektes, S. Sriyaporn, A., & Chawmathagit, C. (2015). Work experience of nurses in Thai correctional system. Thai Journal of Nursing Council, 30(3), 39-53.
 6. Thongpaiboon, P., Sawasdipanich, N., Rojanaprasert, P., & Wannasuntad, S. (2015). Health care services for postpartum incarcerated women in prison. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 21(1), 5-7.
 7. Wannasuntad, S., Chinlumprasert N., Sirisupaluxana, P., Sawasdipanich, N., & Sawaengdee, K. (2015). Persuasion of international migration perceived by Thai Nurses. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 31 (3), 86-98.
 8. Sawasdipanich, N., Chinlumprasert N., Sirisupaluxana, P., Wannasuntad, S., & Sawaengdee, K. (2014). The process of pursuing international employment experienced by Thai nurses. Nursing Journal, 41 (Supplement, November), 99-111.
 9. Sirisupaluxana, P., Sawasdipanich, N., Wannasuntad, S., & Chinlumprasert N. (2014).Employment and working situation in abroad perceived by Thai Nurses. Journal of  Nursing and Health Sciences, 8 (Supplement, September-December), 163-176.
 10. Sawasdipanich, N., & Arpaichiraratana, C. (2013). Shelter in Flood Victim Relief Centres: Perception of Children and Parents. Thai Journal of Nursing Council, 28(3), 123-134.
 11. Pakdeto, R., Sawasdipanich, N., & Suntiti, R. (2013). Effects of a computer-assisted instruction of nursing care of children with intravenous fluid therapy toward knowledge. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 29 (1), 110-120.
 12. Sawasdipanich, N., Srisuphan, W., Yenbut, J., Tiansawad, S., & Humphreys, J.C. (2010). Effects of a cognitive adjustment program for Thai parents. Nursing and Health Sciences, 12, 306–313.

ACADEMIC PUBLICATION

 1. Sawasdipanich, N., & Sirisupaluxana, P. (2020). Nurse Preceptorships in the 21st Century:Recommendations for Achieving Learning Outcomes of Learners. Journal of Health and Nursing Research, 36(2), 263-272.
 2. Roykulcharoen, V., Sawasdipanich, N., Khasemophas, D., Chawmathagit, C. (2019). From College of Nursing to Becoming Institute of Nursing: Lesson Learned and Sharing Experiences. Journal of Nursing and Education, 12(3)1-16.
 3. Sawasdipanich, N., Puektes, S., Wannasuntad, S., Sriyaporn, A., Chawmathagit, C., Sintunava,
 4. J., & Paungsawad, G. (2018). Development of healthcare facility standards for Thai female inmates. International Journal of Prisoner Health, 14(3), 163-174.
 5. Chaithat, B., & Sawasdipanich, N. (2018). Issues to be Concerned for Nursing Care of Children Suffering from Enterocutaneous Fistula, Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 30(2), 16-27.
 6. Thongpaiboon, P., Sawasdipanich, N., Sriyaporn, A., (2018).  A decade of Royal Generosity toward children of incarcerated mothers. Journal of Thai Justice System, 11 (2), 47-63.
 7. Sawasdipanich, N. (2012). Violence against children: new challenge for nurses. Journal of Public Health Nursing, 26 (1), 101-110.
 8. Sawasdipanich, N., & Tiansawad, S. (2011). Instrument translation for cross-cultural research: technique and issues to be considered. Thai Journal of Nursing Council, 26(1), 19-

BOOKS PUBLICATION

 • Basic Nursing Procedure for Children  2015

Award

 • Oral Presentation Award for Research Entitled “The Process of Pursuing International Employment Experienced by Thai Nurses. Presented at the Conference on the Future
  of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality. Chiang Mai, Thailand, February, 3-4, 2014
 • Membership of Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing, Alpha Eta Chapter, Since June 5, 2008.
Tags: No tags

Comments are closed.