E-Panjapa Sukkho

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญจพาณ์ สุขโข

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-89 ต่อ 3131
E-Mail: panjapa.s@stin.ac.th

การศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2549

ความเชี่ยวชาญ

Research area

Clinical area

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

บทความวิชาการตีพิมพ์

หนังสือ / ตำรา

  • ตำรา หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก
  • กำลังพัฒนาตำรา การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

Panjapa Sukkho, Assistant Professor

Position : Assistant Professor

Department of Pediatric Nursing

Tel. No : (662) 256 4092-89 ต่อ 3131
E-Mail: panjapa.s@stin.ac.th

EDUCATION

Expertise

Research area

Clinical area

RESEARCH PUBLICATION

ACADEMIC PUBLICATION

BOOKS PUBLICATION

Award

Tags: No tags

Comments are closed.