E-Panjapa Sukkho

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญจพาณ์ สุขโข

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-89 ต่อ 3131
E-Mail: Panjapa.s@stin.ac.th

การศึกษา

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2549

ความเชี่ยวชาญ

Research area

 • การเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย (แผ่นดินไหว)
 • การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน

Clinical area

 • การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
 • การพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์สาธารณภัย

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 1. ปัญจพาณ์ สุขโข, กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, นันทิยา แสงทรงฤทธิ์, ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์.(2561). ผลของโปรแกรมการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวของบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชดไทย. วารสารพยาบาลทหารบก. 19 (ฉบับพิเศษ). 70-79.
 2. ปัญจพาณ์ สุขโข, วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, เครือวัลย์ ศรียารัตน์, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, สุวิทย์ โคสุวรรณ, กฤชเพชร เพชระบูรณิน. (2563). ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวโดยพยาบาลในโรงเรียนระดับประถมวัยพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงราย:การศึกษานำร่อง.วารสารพยาบาลทหารบก. 21(2). 169-180.
 3. ปัญจพาณ์ สุขโข, วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, เครือวัลย์ ศรียารัตน์, สุจรรยา โลหาชีวะ, คะนึงนิจ จันทรทิน, ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์, วีระชาติ    วิเวกวิน, Megumi Fujii. การพัฒนารูปแบบการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวเชิงรุกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงประเทศไทย. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

บทความวิชาการตีพิมพ์

 • ปัญจพาณ์ สุขโข. บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กในสถานการณ์สาธารณภัย. (2564). วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย. 14(1):10-19

หนังสือ / ตำรา

 • ตำรา หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก
 • กำลังพัฒนาตำรา การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

 1. ทุนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2559 อบรม เรื่อง of Camp Coordination and Camp Management Cluster training by Relief and Community Health Bureau in Thailand.
 2. ทุนสนับสนุนวิจัยจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2560  เรื่อง ผลของโปรแกรมการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวของบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชดไทย
 3. ทุนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2561 อบรม เรื่อง The Health Emergencies in Large Populations Course at The Japanese Red Cross Kyushu International of Nursing
 4. ทุนสนับสนุนวิจัยจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2562  เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวโดยพยาบาลในโรงเรียนระดับประถมวัยพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงราย:การศึกษานำร่อง
 5. ทุนสภากาชาดไทย (สนย.)  ปี พ.ศ. 2563 เรื่องการพัฒนารูปแบบการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวเชิงรุกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงประเทศไทย
 6. บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2563
 7. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ. 2564 เรื่องการพัฒนารูปแบบการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวเชิงรุกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงประเทศไทย
 8. บุคลากรสายวิชาการดีเยี่ยม ด้านพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2564
 9. รางวัล ดีเยี่ยม โครงการ STIN อาสา พัฒนาชุมชนวาวี เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย” GE ชวนคุณทำดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปี 2565
 10. คนไทยตัวอย่าง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)
 11. รางวัลโล่ผู้บำเพ็ญความดีโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประเภท : การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน จากสภาการพยาบาล ประจำปี 2565
 12. รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564  (MORAL AWARD 2021) ประเภทบุคคล จิตสาธารณะ จากกระทรวงวัฒนธรรม
 13. รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผู้สมควรได้รับการแสดงความยินดี ประจำปี 2565 ผู้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับประเทศ
 14. รางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม การแพทย์ และสาธารณสุข มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 15. รางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 สาขา จิตอาสาดีเด่น ในฐานนะผู้ก่อตั้ง STIN อาสา มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 16. บุคลากรสายวิชาการยอดเยี่ยม ด้านพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2565
 17. รับโล่รางวัลแห่งชาติ Thai Awards (รางวัลไทยบุคคลแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖) สาขา นักพัฒนาการสาธารณสุข จากคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ประจำปี 2566

Panjapa Sukkho, Assistant Professor

Position : Assistant Professor

Department of Pediatric Nursing

Tel. No : (662) 256 4092-89 ต่อ 3131
E-Mail: Panjapa.s@stin.ac.th

EDUCATION

 • Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand
 • Bachelor of Nursing Science, Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing, Thailand

Expertise

Research area

 • Disaster Preparedness and Community Healthcare
 • Disaster Risk Management (SBDRM and CBDRM: Earthquake)

Clinical area

 • Respiratory problems in pediatrics
 • Disaster Nursing Education

RESEARCH PUBLICATION

 1. Sukkho P, Yensuchit K, Rojanaprasert P, Sangsongrit N, Vasanasomsithi C. Effect of earthquake preparation program on knowledge and perceived self-efficacy earthquake preparation among staffs of Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2018; 19(Suppl): 70-9. (in Thai)

 2. Sukkho P, Roykulcharoen V, Sriyarat K, Rojanaprasert P, Kosuwan S, Petcharaburanin K. The Effectiveness of Earthquake Preparation Program of Elementary School in Chiang Rai province’s Risk Area: Pilot Study. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2020; 21 (2): 169-180. (in Thai)
 3. Sukkho P, Roykulcharoen V, Sriyarat K, Lohacheewa S, Vasanasomsithi C, Wiwegwin  W, Fujii M. Development of a sustainable proactive preparedness model for earthquake situations in risk-prone areas in Thailand. (Ongoing)

ACADEMIC PUBLICATION

 1. Sukkho P., Nurses’ Role in Caring for Children in Disasters. Thai Red Cross Nursing Journal. 2021;
  14(1): 10-19. (in Thai)

BOOKS PUBLICATION

 1. Basic Pediatric Procedures (2016) in Thai

Award

 1. Granted full scholarship by the Srisavarindhira Thai Red Cross institute of Nursing in training the course of Camp Coordination and Camp Management Cluster training by Relief and Community Health Bureau in Thailand. (2016)
 2. Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing research fund: Effect of earthquake preparation program on knowledge and perceived self-efficacy earthquake preparation among staffs of Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing. (2017)
 3. Granted full scholarship by the Srisavarindhira Thai Red Cross institute of Nursing in training the course of The Health Emergencies in Large Populations Course at The Japanese Red Cross Kyushu International of Nursing. (2018)
 4. Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing research fund: The Effectiveness of Earthquake Preparation Program of Elementary School in Chiang Rai province’s Risk Area: Pilot Study. (2019)
 5. Thai Red Cross research fund: Development of a sustainable proactive preparedness model for earthquake situations in risk-prone areas in Thailand. (2020)
 6. Received the Outstanding Academic Personnel in Student Development award from Srisavarindhira Institute of Nursing, Thai Red Cross Society, in the year 2020
 7. The National Research Council of Thailand (NRCT): Development of a sustainable proactive preparedness model for earthquake situations in risk-prone areas in Thailand. (2021)
 8. Recognized as an Excellent Academic Staff in Student Development at Srisavarindhira Institute of Nursing, Thai Red Cross Society, in 2021
 9. Honored with the Excellent Award for the STIN Volunteer Project in Wawee Community Development, focused on disaster preparedness, by GE invites you to do good deeds, Chandrakasem Rajabhat University, in 2022
 10. Acknowledged as the Model Thai Citizen for the ninth consecutive year in 2022, in recognition of making significant contributions to society and the nation through the “Do Good Deeds” campaign organized by the Radio, Television, and News Program Host Assembly of Thailand
 11. Received the Award for Good Deeds in the category of Public Health Care System Development from the Nursing Council in 2022, as part of the Goodness Bank Project
 12. Recognized with the Moral Award in 2021 in the category of Public-Minded Person by the Ministry of Culture
 13. Received the Thai Red Cross Nursing Alumni Award under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, and was commended at the national level for outstanding contributions to the public in 2022
 14. Received “The Seeds of Good Deeds” award in 2022 in the field of contributors to society, medicine, and public health from the Foundation for Thai Society
 15. Honored with “The Seeds of Good Deeds” award in 2022 for outstanding volunteerism as the founder of STIN Volunteer, presented by the Foundation for Thai Society
 16. Recognized with the Outstanding Academic Personnel in Student Development award from Srisavarindhira Institute of Nursing, Thai Red Cross Society, in the year 2022
 17. Received a plaque for the National Thai Awards (Thai National Award 2023) in the field of public health development, presented by the Thai Social Promotion Network Committee in 2023
Tags: No tags

Comments are closed.