F-chuthaporn Tongboonchoo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาภรณ์ ทองบุญชู

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-89 ต่อ 2118
E-Mail: chuthaporn.t@stin.ac.th

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตร์เขตร้อน วิชาเอกโภชนศาสตร์ทางชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553 
  ปรด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตร์เขตร้อน วิชาเอกโภชนศาสตร์ทางชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
  วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน)

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ.2537
  พยบ.

ความเชี่ยวชาญ

Research area

 • ผู้สูงอายุ และหญิงวัยหมดประจำเดือน  ในเรื่องโภชนาการ ภาวะกระดูกพรุน, ปัจจัยทางชีวเคมี (เมตาบอลิสมของสารอาหาร) และการผ่าเหล่าของยีนที่ควบคุมความหนาแน่นของกระดูก

Clinical area

 • อายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 1. Pongpaew  P, Tungtrongchitr  R, Phonrat B, Vudhivai  N, Jintaridhi P, Vorasanta S, Chantaranipapong  Y, Supawan V, Viroonudomphol  D, Tongboonchoo  C,  Schelp  FP (2000).  Activity,  dietary  intake,  and  anthropometry  of  an  informal  social  group  of  Thai    elderly  in  Bangkok.  Arch.  Gerontol.  Geriatr; 30: 245-60.วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus

 2. Tungtrongchitr  R, Pongpaew  P,  Tongboonchoo  C, Vudhivai  N, Changbumrung S, Tungtrongchitr  A, Phonrat B, Viroonudomphol  D,  Pooudong S,  Schelp  FP (2003).  Serum homocysteine,  B12   and  folic  acid  concentration  in  Thai  overweight  and  obese  subjects. Int  J  Vitamin  Nutr  Res; 73; 8-14. วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus

 3. สมพิศ ใยสุ่น ,สมศรี เจริญหล้า ,พิมพิไล ทองไพบูลย์ ,เอมอร ชินพัฒนะพงศา ,ศุภาว์ เผือกเทศ ,ศุทธิจิต ภูมิวัฒนะ ,จุฑาภรณ์ ทองบุญชู ,จันทนี แต้ไพสิฐพงษ์ ,เครือวัลย์ ศรียารัตน์ (2552) . การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2539) ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย; 2(1-3): 1-14

 4. สมพิศ ใยสุ่น ,สมศรี เจริญหล้า ,พิมพิไล ทองไพบูลย์ ,เอมอร ชินพัฒนะพงศา ,ศุภาว์ เผือกเทศ ,ศุทธิจิต ภูมิวัฒนะ ,จุฑาภรณ์ ทองบุญชู ,จันทนี แต้ไพสิฐพงษ์ ,เครือวัลย์ ศรียารัตน์ (2552) การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2539) ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ; 2(1-3): 32-44

 5. Tongboonchoo  C, Tungtrongchitr  A, Phonrat  B, Preutthipan S,  Tungtrongchitr  R. Association of MTHFR C677T polymorphism with bone mineral density of osteoporosis in postmenopausal Thai women. J Med Assoc Thai February 2013: 96 (2): 133-139. วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus

 6. จุฑาภรณ์ ทองบุญชู, ดาลัด ทวีทรัพย์ (2557). ผลของการเจริญสติปัฏฐานตามหลักพระพุทธศาสนาโดยการฝึกสติต่อการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  : 29  : 35-52 .ระดับคุณภาพ ระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1

 7. จุฑาภรณ์ ทองบุญชู ,ดรุณี อุเทนนาม ,เชาวนี ชูพีรัชน์ ,อัญชลี ตั้งตรงจิตร ,เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์ ,แสงชัย พฤทธิพันธุ์ ,รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคผักใบเขียวและความหนาแน่นของกระดูกแขนในผู้หญิงไทยวัยหมดประจำเดือน; 2: 149-161.

บทความวิชาการตีพิมพ์

 • จุฑาภรณ์ ทองบุญชู  กุลธิดา เกตุแก้ว (2563).  Flu B อันตรายกว่าที่คิด: ความท้าทายทางการพยาบาลวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ;13(1):25-38. ระดับคุณภาพ ระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1

หนังสือ / ตำรา

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

 1. ได้รับทุน Semeo Tropmed Scholarships พ.ศ.2542-2543
 2. ทุนวิจัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดินปีพ.ศ. 2551 (ผู้ร่วมวิจัย)
 3. ได้รับทุนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลปี พ.ศ. 2552
 4. ได้รับทุน แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ.2554(ผู้ร่วมวิจัย)
 5. ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ.พ.ศ. 2563 (ผู้ร่วมวิจัย)

chuthaporn Tongboonchoo, Assistant Professor , Dr.

Position : Assistant Professor

Fundamental Nursing and Nursing Administration Department

Tel. No : (662) 256 4092-89 ต่อ 2118
E-Mail: chuthaporn.t@stin.ac.th

EDUCATION

 • Doctor of Philosophy (Tropical Medicine ) (Biochemical Nutrition) International  2010
  Ph.D.(Trop.Med.) (BiochemicalNutrition)

 • Master of Science (Tropical Medicine) (Biochemical Nutrition) International  2002
  M.Sc.(Trop. Med.) (BiochemicalNutrition)

 • Bachelor of Science in Nursing 1994
  BScN .

Expertise

Research area

 • Elderly, Menopause: Nutrition, osteoporosis (biochemical factor  involve ; Nutrition metabolism) and Gene which control bone density mutation

Clinical area

 • Medical Surgical Nursing 

RESEARCH PUBLICATION

 1. Pongpaew  P, Tungtrongchitr  R, Phonrat B, Vudhivai  N, Jintaridhi P, Vorasanta S, Chantaranipapong  Y, Supawan V, Viroonudomphol  D, Tongboonchoo  C,  Schelp  FP (2000).  Activity,  dietary  intake,  and  anthropometry  of  an  informal  social  group  of  Thai    elderly  in  Bangkok.  Arch.  Gerontol.  Geriatr; 30: 245-60.วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus

 2. Tungtrongchitr R, Pongpaew P, Tongboonchoo C, Vudhivai N, Changbumrung S, Tungtrongchitr A, Phonrat B, Viroonudomphol D, Pooudong S, Schelp FP (2003). Serum homocysteine, B12 and folic acid concentration in Thai overweight and obese subjects. Int J Vitamin Nutr Res; 73; 8-14. วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus

 3. Sompit Yaisoon, Somsri Charoenlar, Pimpilai Tongpiboon, Em-orn Chinpatanapongsa, Supa Puektes, Suttijit Phumivadhana, Chuthaporn Tongboonchoo, Chantanee Taepisitpont, Kruewan Sriyarat (2009). A Follow-up Study of Bachelor’s Degree Graduates From the 2007 Academic Year Nursing Program (Revised 1996 Curriculum) at the Thai Red Cross College. Thai Red Cross Nursing Journal; 2(1-3): 1-14

 4. Sompit Yaisoon, Somsri Charoenlar, Pimpilai Tongpiboon, Em-orn Chinpatanapongsa, Supa Puektes, Suttijit Phumivadhana, Chuthaporn Tongboonchoo, Chantanee Taepisitpont, Kruewan Sriyarat (2009). A Follow-up Study of Bachelor’s Degree Graduates From the 2006 Academic Year Nursing Program (Revised 1996 Curriculum) at the Thai Red Cross College. Thai Red Cross Nursing Journal ; 2(1-3): 32-44.

 5. Tongboonchoo C, Tungtrongchitr A, Phonrat B, Preutthipan S, Tungtrongchitr R. Association of MTHFR C677T polymorphism with bone mineral density of osteoporosis in postmenopausal Thai women. J Med Assoc Thai February 2013: 96 (2): 133-139. วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus

 6. Chuthaporn Tongboonchoo, Dalad Taweesab (2014). The Result of Practiced Buddhism Satipattthana Mindfulness Awareness Relation to Mental Health Status of Third Year Nursing Student. Journal of Nursing, Siam University; 29: 35-52ระดับคุณภาพ ระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1

 7. Chuthaporn Tongboonchoo, Daranee Uthanenam, Chaowanee Chupeerat, Anchalee Tungtrongchitr, Benjaluck Phonrat, Sangchai Preutthipan, Rungsunn Tungtrongchitr (2015). The Relation between Dark Green Leafy Vegetables Consumption and Forearm Bone Mineral Density in Thai Menopousal Women. Journal of The Police Nurses; 2 : 149-161. ระดับคุณภาพ ระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1

ACADEMIC PUBLICATION

 1. Chuthaporn Tongboonchoo. Kulthida Ketkaew. Influenza B Dangerous Than Thought: Challenge Dimension in Nursing. Thai Red Cross Nursing Journal.2020:13;1.25-38

BOOKS PUBLICATION

Award

 1. Semeo Tropmed Scholarships 1999-2000
 2. Government Budget Grant (research fellow) 2008
 3. Mahidol Postgraduate Scholarships for Graduate International 2009
 4. Health Promotion Nursing Network (HPNN) Scholarships from Thai Health Promotion Foundation 2011 (research fellow)
 5. Mom Jawying montharop kamala Scholarships from The Nurses’ Association of Thailand 2020 (research fellow)
Tags: No tags

Comments are closed.