F-Duantip Khasemophas

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดือนทิพย์ เขษมโอภาส

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

            รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ

สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

โทรศัพท์ : (662) 256 4092-89 ต่อ 1114
E-Mail: Duantip.k@stin.ac.th

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2537
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2531

ความเชี่ยวชาญ

Research area

 • การพยาบาลผู้สูงอายุ
 • การประกันคุณภาพการศึกษา

Clinical area

 • การพยาบาลผู้สูงอายุ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 1. เดือนทิพย์ เขษมโอภาส  ชัชนาฎ ณ นคร  และนิตยา  สมบัติแก้ว.(2542). การศึกษาพฤติกรรมการให้ยาแก่ผู้รับบริการของพยาบาล.  วิทยาสารพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 24(1), 10 – 24.
 2. เดือนทิพย์   เขษมโอภาส  และพรทิพย์ ชีวพัฒน์.(2555).   การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดควันบุหรี่.  วารสารเกื้อการุณย์. 19(1), 103-117.
 3. เดือนทิพย์   เขษมโอภาส  และพิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ.(2558). ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อครอบครัวไทยไร้ควันบุหรี่. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก. 26 (2),81-93.
 4. เดือนทิพย์   เขษมโอภาส  รณิดา สมิตานนท์ และศุภนิตย์ สุดวิไล. (2558). การประเมินผลการใช้ระบบ  E – Audit ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า. 26 (2), 1-11.
 5. เดือนทิพย์   เขษมโอภาส  และ ปณิชา  บุญสวัสดิ์. (2558).  ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่งต่อการรับรู้สมรรถนะและความผาสุกในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย. 8(2), 99-108.
 6. เดือนทิพย์   เขษมโอภาส  ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล ปราณี อัศวรัตน์และศรารินทร์ พิทธยะพงษ์.(2558).  การรับรู้ของพยาบาลพี่เลี้ยงต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล. 8(2), 169-179.
 7. ชัชนาฎ ณ นคร และคณะ. (2538). บทบาทของพยาบาลแบบองค์รวมที่มีต่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายและความต้องการการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  วิทยาสารพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 20(3), 331-339.
 8. ชมพูนุท พงษ์ศิริ  ปราณี อัศวรัตน์ และเดือนทิพย์  เขษมโอภาส. (2541). การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของมารดาต่อบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร  วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 23(1), 10 -19.
 9. ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ,เกศรินทร์ ศรีสง่า,ประภาพร จินันทุยา และ เดือนทิพย์ เขษมโอภาส.(2547). ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในการเรียน รายวิชา 30-0101 มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล. วิทยาสารพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 29(3). 281 – 294.
 10. อัจฉรา พุ่มดวง, เดือนทิพย์ เขษมโอภาส,ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล.(2548) ประสบการณ์การเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2547 วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 30(3).334-354.
 11. ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ,อังคณา สริยาภรณ์, ประภาพร จินันทุยา ,เดือนทิพย์ เขษมโอภาส,เกศรินทร์ ศรีสง่า ,นัยนา  กาญจนพิบูลย์,เครือวัลย์  ศรียารัตน์และวันเพ็ญ บุญสวัสดิ์ .(2548). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ. วิทยาสารพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 30(2). 214 -227.
 12. ศุภาว์ เผือกเทศ, นันทกา สวัสดิพานิช, เดือนทิพย์ เขษมโอภาส, สุจจรยา โลหาชีวะ, พิมพิไล ทองไพบูลย์และคณะ. (2560). การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ. วารสารสภาการพยาบาล. 32(1). 94-114.

บทความวิชาการตีพิมพ์

 1. เดือนทิพย์  ศิริวงศ์วิไลชาติ. (2533).  พยาบาล : บันทึกอย่างไรให้เป็นวิชาชีพ.  วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 15(1) ,32-40.
 2. เดือนทิพย์  เขษมโอภาส. (2539).  ทฤษฎีการพยาบาลกับกระบวนการพยาบาล.  วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 21(3) ,169 -174.
 3. เดือนทิพย์ เขษมโอภาส. (2541).  พยาบาล : บริหารอย่างไรให้ผู้รับบริการปลอดภัย.  วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 23(1) , 38 – 45.
 4. เดือนทิพย์ เขษมโอภาส. (2542).  พยาบาลกับการคลายเครียด.  วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 24(3) , 196 – 207.
 5. เดือนทิพย์ เขษมโอภาส. (2547)  ภาวะเครียดกับการดูแลแบบผสมผสาน ในหนังสือบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล เล่ม 1 , กรุงเทพฯ : ศิริยอดการพิมพ์,  111 – 117.
 6. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, นันทกา สวัสดิพานิช, เดือนทิพย์ เขษมโอภาสและชุลีพร เชาวน์เมธากิจ.(2562).จากวิทยาลัยพยาบาลสู่การเป็นสถาบันการพยาบาล : ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์.วารสารการพยาบาลและการศึกษา 12(3). 1-16.

หนังสือ / ตำรา

 1. เดือนทิพย์ เขษมโอภาสและศธัญญา ธิติศักดิ์. (2555). การใช้ความร้อนและความเย็นในการรักษาพยาบาล. ใน อัจฉรา พุ่มดวง. (บรรณาธิการ). การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล. (ปรับปรุงครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:    โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 2. นิตยา สมบัติแก้วและเดือนทิพย์ เขษมโอภาส. (2555). การให้ยา. ใน อัจฉรา พุ่มดวง. (บรรณาธิการ).      การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล. (ปรับปรุงครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 3. เดือนทิพย์ เขษมโอภาส. (2558). มโนทัศน์การพยาบาลพื้นฐาน. ใน นิตยา สมบัติแก้วและเดือนทิพย์  เขษมโอภาส. (บรรณาธิการ). การพยาบาลพื้นฐาน: หลักการและแนวคิด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 4. นิตยา สมบัติแก้วและเดือนทิพย์ เขษมโอภาส. (2558). การดูแลผู้รับบริการในการให้ยา. ใน นิตยา สมบัติแก้วและเดือนทิพย์  เขษมโอภาส. (บรรณาธิการ). การพยาบาลพื้นฐาน: หลักการและแนวคิด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนและรางวัลที่ได้รับ

 1. พ.ศ. 2535 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนนสูงสุด ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. พ.ศ. 2543 ทุนอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นของหม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคุณหญิง แหล่งทุน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 3. พ.ศ. 2543 ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยดีเด่น สาขาการศึกษา ประเภทอาจารย์ ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ
 4. พ.ศ. 2550 รางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทอาจารย์   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย          

Duantip Khasemophas , Assistant Professor

Position : Assistant Professor

             Vice for Strategy

Fundamental Nursing and Nursing Administration Department

Tel. No : (662) 256 4092-89 ต่อ 1114
E-Mail: Duantip.k@stin.ac.th

EDUCATION

Expertise

Research area

Clinical area

RESEARCH PUBLICATION

ACADEMIC PUBLICATION

BOOKS PUBLICATION

Award

Tags: No tags

Comments are closed.