สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา